Japanstudiar - forskingstema 2

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet er å leggje grunnen for skriving av bacheloroppgåva i siste semester, søkje etter relevant faglitteratur og arbeide fram ein tentativ prosjektutgreiing.

Emnet inneheld presentasjon av fagfelt, problemstillingar og metodar relevante for japanstudiar, særleg innan språkvitskap og historie.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten

  • har innblikk i Japan-relaterte tema og problemfelt, særleg innan japansk språkvitskap og historie
  • er kjent med kjeldesøk og vurdering av kjeldemateriale

Ferdigheiter

Studenten

  • kan lese og summere opp utvalde Japan-relaterte fagtekster
  • kan søke etter relevant forskingslitteratur
  • kan skrive ei enkel prosjektutgreiing
  • kan skrive korte akademiske tekster på norsk eller engelsk

Generell kompetanse

Studenten er kjent med enkelte forskingsfelt innan Japan-studiar, korleis ein søker etter støttelitteratur, summerer opp ein artikkel og skriv enkle akademiske tekster.

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen
Krav til forkunnskapar
Fullført JAS103
Studiepoengsreduksjon
Ikkje nokon studiepoengreduksjon
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til bachelorprogrammet i japansk.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga vil bli gitt i form av forelesningar og seminar.

Det er to timer forelesning eller seminar per uke i 12 veker.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Dette emnet har

  • eitt referat frå kjeldesøk
  • éi omsetjing med refleksjonstekst
  • éin kvarandre-vurdering

Referat, omsetjing og kvarandre-vurdering må være godkjente i same semester for at studenten skal kunne framstille seg til vurdering. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i semesteret det er godkjent.

Vurderingsformer
Heimeeksamen på sju dager i form av ei litteraturgjennomgåing.
Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Utvalde forskingsartiklar, tekstar for omsetjing.
Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Hjelpemiddel er tillatne på eksamen.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for japansk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.