Metodar i avanserte Japan-studier

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir ein djupare forståing av skjæringsfeltet mellom historie, kultur og språk, i hovudsak relatert til det moderne Japan. Studenten får også innsikt i ulike forskingsmetoder i historie og språkvitskap knyta opp mot ein japansk kontekst. Emnet tas normalt parallelt med anten LING313 eller HIS309, og skal hjelpe studenten til å nytte kunnskap frå desse generelle metodekursa til studie av spesifikt japanske forhold.

Ved lesing av artiklar, presentasjonar og diskusjonar lærar studenten å bruke kunnskapen deira på forskingsarbeid og kunnskapsproduksjon innan svært spesialiserte fagfelt, og å kommunisere denne kunnskapen både til fagfelle og spesialister på kryss av disipliner.

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidaten

 • er kjent med forskings- og skriveteknikkar innan japansk lingvistikk og/eller japansk samtidshistorie.
 • har utvikla grundige kunnskapar om spesifikke arkiv, språk-korpus og andre primærkjelder innan forskingsfelt i japansk lingvistikk og/eller historie.

Ferdigheiter

Kandidaten

 • kan bruke passande teoriar, metodar, tolkingar, verktøy og ressursar innan eit utvald fagområde ved formulering av forskingsspørsmål.
 • er i stand til å utføre sjølvstendig forsking på eit avgrensa felt innan moderne japansk lingvistikk og/eller samtidshistorie, inkludert å søkje fram, syntetisere og analysere primære og sekundære kjelder.
 • kan presentere resultata både skriftleg og munnleg til både fagmiljø og ikkje-spesialistar.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • er kjent med problemstillingar, omgrep, metodar og diskusjonar i delfelt innan moderne japansk lingvistikk og/eller japansk samtidshistorie, og er i stand til å anvende denne kunnskapen i analyser av relevante, faglege problemstillingar.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Annankvar vår (partalsår)

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i japansk med gjennomsnittskarakter minimum C.
Tilrådde forkunnskapar
Kunnskapar innan fagområda moderne japansk lingvistikk og/eller japansk samtidshistorie.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med opptak til Masterprogrammet i japansk ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Eitt seminar i veka i 12 veker
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Skrive korte samandrag av tekstar som skal lesast kvar veke.
 • Lede diskusjonen rundt minst ei av tekstane.
 • Oppsummere og presentere innhald frå minst ei av forelesingane ved LING313 eller HIS309.
 • Revidere og fullføre beskrivinga av MA-prosjektet, inkludert ei tidleg litteraturgjennomgang og ei tidsplan.
 • Holde presentasjon for fagmiljøet, medstudentar og BA-studentar.
 • Gjennomføre eit prosjektutkast og få tilbakemelding på det frå medstudentar.
 • Alle aktivitetar må fullførast i same semester. Godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet er berre gyldig i semesteret det er godkjent.

  Vurderingsformer

  Ei mappe som inneheld::

  • Samandrag av utvalde fagtekstar
  • materiale brukt på munnlege presentasjonar
  • prosjektbeskriving med litteraturgjennomgang og tidsplan
  Karakterskala
  Det blir nytta gradert karakterskala frå A - F, der F er stryk.
  Vurderingssemester
  Annankvar vår
  Litteraturliste
 • 2 tekstar for kvar av dei tre undervisarane på programmet, der alle tekstane held høg fagleg kvalitet og representerer forskingsfronten på feltet (til saman 6 tekstar).
 • 1-2 tekstar utvald av kvar student, knyta til deira eiga MA-prosjekt.
 • Litteraturlista vil være klar innan 01.07 for haustsemesteret.

  Emneevaluering
  Emneevalueringar blir gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ikkje aktuelt
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Programstyret for japansk
  Administrativt ansvarleg
  Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.