Journalistikken sine metodar og verktøy

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet bygger på JOU100, og har som mål å gi ei breddeinnføring i grunnleggande journalistiske metodar og verktøy med nyheitsjournalistikk som omdreiingspunkt, men også slik dei er brukt i andre former, som til dømes i kulturmeldingar og andre journalistiske sjangrar.

Kurset er delt i fire modular der teoretisk og praktisk trening blir integrert. Hovudelement gjennom heile kurset er formatet nyheitsjournalistikk; intervjuteknikk og intervjuforståing, kjeldesøk og kjeldekritikk, moderne formar for redaksjonelle arbeidsprosessar i løpande nyheitsdekning. Trening med ulike digitale verktøy står sentralt.

Modul 1 gir grunnleggande innsikt i sentrale aspekt ved kulturkritikk. Studenten trenar seg på ulike former for kritikkar gjennom strukturerte øvingar og oppgåver.

Modul 2 er ein serie workshops som gir teoretisk og praktisk trening i nyheitsjournalistikk; intervjuteknikk, idéutvikling, research og bruk av ulike digitale verktøy.

Modul 3 er ein intensiv periode der fokus er på trening i praktisk nyheitsproduksjon og publisering. Studenten vil trene på å lage nyheitssaker både i tekst, lyd, stillfoto, video, multimedieforteljingar og anna.

Modul 4 utviklar vidare dei analytiske, etiske og teknologiske innsiktene som er opparbeidde gjennom JOU100 og dei tidligare modulane på JOU102. Modulen inneheld ein serie workshops der både teoretiske og praktiske dilemma knytte til metodar og teknologiske verktøy blir løfta fram og tatt opp til debatt frå ulike vinklar. Innsikt i samfunnsinstitusjonar, sosiale medium, offentleglova og personvern, samt journalistiske tilnærmingar til kvalitative og kvantitative data (databaser) er integrert i denne modulen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta enme ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskaper:

Studenten

 • kan analysere og drøfte styrker og svakheiter ved eige og andre sitt nyheitsstoff på basis av teori
 • kan drøfte etiske, analytiske, og teknologiske dilemma og argumentere for løysingar på basis av kunnskap om samfunnsinstitusjonar og nyheitsmediene sitt samfunnsoppdrag
 • demonstrerer god innsikt i berande prinsipp for kulturkritikk

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan skrive, fotografere, lage lyd- og videoinnslag og deske nyheitsstoff for nettpublisering
 • kan hente stoff frå ulike kjelder og utøve kontinuerleg kjeldekritikk
 • har kunnskap om store datamengder og databaser og kan bruke digitale verktøy til enkle analysar av ulike typar data
 • kan ta ansvar for utvikling og gjennomføring av eigne nyhetsidear innafor gitte tidsrammer
 • kan skilje nyheitsspråk frå andre journalistiske sjangrar både teoretisk og praktisk

Generell kompetanse:

Studenten

 • kan forstå og bruke enkel statistikk i journalistisk arbeid
 • kan bidra til eit konstruktivt og positivt lærings- og samarbeidsklima i ein redaksjon
 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar innan journalistikkfaget
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med andre som har ein bakgrunn innan fagområdet journalistikk
 • kan løfte opp og reflektere over eigne praktiske erfaringar

Studiepoeng, omfang

30 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
JOU101
Tilrådde forkunnskapar
MEPRO100
Studiepoengsreduksjon
Studentar som tidlegare har gjennomført emne frå det gamle bachelorprogrammet i journalistikk (BASV-JOURN), kan oppleva noko fagleg overlapp. Viss dette er tilfellet, må du ta kontakt med studiekonsulent i forkant av oppmelding, sånn at overlapp kan vurderast og eit tilrettelagt studieløp eventuelt kan leggjast opp. Korleis eit tilrettelagt studieløp kan sjå ut, kjem an på kva emne studenten har frå før.
Krav til studierett
Bachelorprogram i journalistikk
Arbeids- og undervisningsformer
 • Modul 1: Deltaking i ein serie workshops
 • Modul 2: førelesingar, redaksjonsmøte og tilbakemeldingar
 • Modul 3: førelesingar, gruppearbeid, og diskusjonsopplegg
 • Modul 4: workshop om publiseringsverktøy, bilderedigeringsverktøy eller andre verktøy relevante for medieproduksjon
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet

  All undervisning er obligatorisk og inkluderer:

  • Deltaking i førelesing og workshops
  • Innlevering av oppgåver
  • Produksjon av nyheitssaker

  Studentane vil få meir informasjon om obligatoriske aktivitetar og timeplan ved semesterstart.

  Dei obligatoriske arbeidskrava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

  Godkjende obligatoriske arbeidskrav er kun gyldige i undervisningssemesteret.

  Vurderingsformer

  Mappevurdering

  Mappa skal innehalda følgjande:

  • Oppgåve om nyhendeanalyse
  • Tre sjølv-valde artiklar frå internpraksis i nyhendejournalistikk
  • Refleksjonsnotat basert på internpraksis i nyhendejournalistikk
  • Refleksjonsnotat i etikk
  • Oppgåve i kulturkritikk
  • Refleksjonsnotat om eigenutvikling gjennom kurset

  Arbeida skal vere individuelle.

  Ved karaktersetjing blir det gjort ein heilskapleg vurdering av mappa.

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
  Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.  
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.