Rettshjelp - valemne

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Spesialemnet Rettshjelp gir praktisk erfaring som rettshjelper. Godkjenning som valgemne forutsetter at det er gjort arbeid ved Jussformidlingen i Bergen i samsvar med arbeidsavtale over to fulle semestre. Hver saksbehandler skal i denne perioden arbeide med klientsaker, foruten telefonvakter og deltagelse i prosjektgrupper.

Læringsutbyte

 • Kunnskaper
 • Etter gjennomført praksis vil studentene ha kunnskaper innen flere rettsområder, herunder også rettsområder som ikke inngår i de obligatoriske delene av masterprogrammet i rettsvitenskap. Studentene vil ha spesialisert kunnskap om reglene om ulike former for rettshjelp og rettshjelperens rettigheter og plikter.

 • Ferdigheter
 • Etter gjennomført praksis kan studentene:

 • utrede og fastlegge rettslig relevant faktum i et saksforhold, og på grunnlag av dette identifisere juridiske problemstillinger og sammenhenger
 • vurdere prosessrisikoen i en sak
 • veie relevante hensyn mot hverandre, herunder etiske aspekter knyttet til om en sak bør forfølges eller legges bort
 • gi råd og veiledning til klienter, herunder råd som ikke er i overensstemmelse med klientens forhåpninger
 • samarbeide med kolleger om egne og andres saker, se sammenhenger og nyanser og nyttiggjøre seg erfaringer på tvers av enkeltsaker
 • kommentere og evaluere andres analyser og vurderinger og selv motta og gjøre bruk av slike kommentarer
 • utarbeide selvstendige skriftlige analyser, i form av utredninger til egne klienter, brev til motparter, klager til offentlige myndigheter og ulike former for prosesskriv
 • utarbeide og presentere rettspolitiske resonnementer
 • håndtere nye rettsområder, herunder identifisere hvordan juridisk argumentasjon varierer på ulike rettsområder
 • Kompetanse
 • Etter gjennomført praksis vil studentene ha generelt anvendbar kompetanse til å

 • identifisere og vurdere konsekvenser av etiske aspekter ved juridisk argumentasjon og standpunkt
 • formidle juridiske analyser og konklusjoner, samt etiske vurderinger, til klienter, til motparter og til allmennheten
 • presentere og argumentere for egne vurderinger og konklusjoner for større og mindre grupper av tilhørere
 • arbeide selvstendig og i grupper
 • arbeide under tidspress
 • Krav til studierett
  Det kreves opptak til masterstudiet i rettsvitenskap ved UiB for å få arbeidspraksis ved Jussformidlingen godkjent som spesialemne.
  Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Arbeid hos Jussformidlingen:

  • Arbeidsperioden forutsettes å være to fulle semestre. Kravet anses oppfylt der fraværet ikke overstiger 25 % av normert arbeidstid hos Jussformidlingen.
  • Minst 20 saker.
  Vurderingsformer

  Etter arbeidsperiodens slutt skal det skrives en rapport hvor det gjøres rede for læringsutbyttet av året i Jussformidlingen.

  Rapporten skal ta utgangspunkt i læringsmålene for JUS325 og dokumentere hvordan de ulike målene er nådd gjennom året i Jussformidlingen. Redegjørelsen må knyttes til et utvalg av sakene som studenten har arbeidet med, men bør også ta opp andre sider ved praksisen. Fem av de rettslig, faktisk og/eller etisk mest utfordrende sakene bør omtales særskilt.

  Rapportens omfang bør være på minst 3000 ord. Den kan ikke overstige 4000 ord.

  Rapporten skal leveres senest ett år etter avsluttet praksisperiode.

  Frister for levering:

  • For sensur i vårsemesteret: 1. april
  • For sensur i høstsemesteret: 15. september

  Rapporten underlegges sensur ved Det juridiske fakultet.

  Karakterskala
  Bestått/Ikke bestått
  Vurderingssemester
  Rapporten må være levert senest ett år etter avsluttet arbeidsforhold.