Strukturoppklaring av organiske molekyl

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gje ei forståing av korleis ein kan analysere organiske sambindingar ved hjelp av spektroskopiske metodar som infraraud-(IR), ultrafiolett-synlig (UV-Vis) og kjernemagnetisk resonans-(NMR) spektroskopi, samt massespektrometri (MS). Emnet er spesielt konsentrert om tolking av data, men ei grunnleggjande forståing av dei ulike analysemetodane blir også vektlagt. I kurset vil hovudfokus ligge på metodane NMR og MS.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om prinsippa for dei ulike nemnte spektroskopiske metodane
 • har kunnskap om bruk av spektroskopiske metodar som verktøy i organisk strukturoppklaring innanfor forsking, industri og helsesektor

Ferdigheiter

Studenten

 • kan tolke spektroskopiske data frå IR, UV-Vis, NMR og MS, enkeltvis og kombinert, for å avklare strukturen til enkle organiske sambindingar
 • kan foreta strukturoppklaring basert på teoretiske data innhenta ved hjelp av organiske analysemetodar
 • kan velje relevante spektroskopiske metodar som egner seg best til eit gitt problem

Generell kompetanse

Studenten

 • kan mestre gruppearbeid
 • kan kunne løyse ein kompleks problemstilling ved å sette saman bitar av informasjon

Undervisningssemester

Haust.
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
KJEM130, KJEM131, KJEM140 eller tilsvarande
Studiepoengsreduksjon
K234: 10 stp, K234A: 10 stp, KJEM230: 5 stp, KJEM233: 5 stp, KJEM333: 5 stp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratorieøvingar og oppgåver
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk deltakelse på første forelesning.
 • Fire (4) oppgåveinnleveringar der den siste er ei gruppeoppgåve. Obligatoriske aktivitetar er gyldige i 5 påfølgjande semester. Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjent og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.
 • Vurderingsformer
  Digital skriftleg eksamen (4 timar).
  Karakterskala
  Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta. Karakteren A den høgaste beståtte karakteren på skalaen, karakteren F er stryk.
  Vurderingssemester
  Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Enkel kalkulator tillatt, i samsvar med modeller angitt i fakultetets reglar
  Programansvarleg
  Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@kjemi.uib.no
  Administrativt ansvarleg

  Det matematisk-naturvitskaplege fakultet v/ Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og

  studieprogrammet.