NMR-spektroskopi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset gjev ei enkel innføring i grunnleggande NMR-teori og ei grundig innføring i praktisk moderne puls/FT NMR-spektroskopi for væskefase. Oppsett, dataopptak og analyse av ei rekke standard 1- og 2-og 3- dimensjonale eksperimenter, som er relevante for organisk kjemi og molekylærbiologi, blir gjennomgått i praktiske øvingar på eit moderne NMR-laboratorium. Teorien for dei tilhøyrande pulssekvensane vil også bli gjennomgått.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten

  • har kunnskap om og kan definere og forklare sentrale omgrep, teoriar, problemstillingar og modellar som vert anvendt i grunnleggjande NMR-teori.

 

Ferdigheitar

Studenten

  • kan oppdatere sin kunnskap innan NMR
  • skal kunne analysere og forstå NMR-pulssekvensar ved bruk av grunnleggjande NMR-teori
  • beherskar relevante faglege verktøy og teknikkar innan dataopptak og tolking av NMR-spektre
  • kan ta opp grunnleggjande 1- og 2-dimensjonale eksperiment på eit moderne NMR-spektrometer
  • kan prosessere og tolke 1- og 2-dimensjonale NMR-spektra av organiske sambindingar

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har kjennskap til korleis programmering kan effektivisere opptak og anayse av NMR-data

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust. Emnet har eit avgrensa tal plassar og inngår i undervisningsopptaket. Meir info: www.uib.no/matnat/utdanning/studiehverdag/undervisningsopptaketMasterstudentar har fyrsteprioritet på emnet.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
KJEM230/KJEM235. Forkunnskapar i fysikk kan vere nyttige.
Studiepoengsreduksjon
K304: 10 stp
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga gis i form av førelesningar, laboratoriekurs og kollokvier

Forelesningar: 2 timer pr veke i 13 veker

Labkurs: 2 timer pr veke i 10 veker

Kollokvier/labførebuing: 2 t per veke i 13 veker

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatorisk deltaking på laboratoriekurs samt laboratorieførebuande førelesningar med enkel journal /gyldig i 5 påfølgjande semester).

  Obligatoriske innleveringar må leverast innan fastsette fristar for å få obligatoriske aktivitetar godkjende og for å få tilgang til avsluttande eksamen i emnet.

 

Godkjend HMS II-kurs (vidaregåande HMS-kurs). Dersom du ikkje har godkjend HMS II-kurs ved Kjemisk institutt, UiB frå tidlegare, må kurset takast same semester i forkant av undervisninga. Meir om HMS II-kurset på adresse: www.uib.no/kj/utdanning/obligatorisk-hms-kurs

Vurderingsformer

Skriftleg eksamen (4t). Laboratoriekurs tel 20 % av karaktergrunnlaget

Utfyllande eksamenreglar.

For studentar med godkjent laboratoriekurs frå 2021 eller tidlegare utgjer avsluttande eksamen heile karaktergrunnlaget.  

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering

Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.

Oversikt over tidlegare emneevalueringar:kvalitetsbasen.app.uib.no/?faknr=12&instnr=31

Hjelpemiddel til eksamen
Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets reglar
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for fysikk og teknologi har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.