Kjønnsforskinga sine tenkjemåtar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

KVIK 100 gir ei brei og grunnleggjande innføring i sentrale omgrep i studiet av kjønn. Studentane får øving i å tenkje kritisk om kjønn gjennom arbeid med historiske og notidige tekstar, og med kjønnsrepresentasjonar i sosiale, kulturelle, politiske og vitskapelege samband. Emnet introduserer studentane til vidare tverrfagleg arbeid med kjønn og kjønna representasjonar innan ei rekkje fagdisiplinar. Emnet legg vekt på å øve studentane opp i sjølvstendig vitskapleg tenking og analyse, og i å kunne skrive akademiske tekstar med kjønnsproblematikk. Studentane skal og øvast opp i å søkje alternativ informasjon og kunnskap på eiga hand.

KVIK100 er eit obligatorisk emne i bachelorprogrammet i kjønnsstudium.

Læringsutbyte

Ein kandidat som har fullført emnet skal ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Kandidaten...

- kjenner til grunnleggjande omgrep i studiet av kjønn

Ferdigheter:

Kandidaten...

- kan reflektere sjølvstendig over kjønna representasjonar i notidige og historiske tekstar, og i sosiale, kulturelle, politiske og vitskaplege samband

- kan drøfte relevansen av kjønnsperspektiv på andre fagområde og i aktuelle problemstillingar, og reflektere kritisk over ulike former for kjønnsstudium

Generell kompetanse:

Kandidaten...

- kan arbeide sjølvstendig med ei problemstilling og presentere resultat frå dette arbeidet i skriftleg, akademisk form

- kan leite opp nødvendig informasjon og bakgrunnsmateriale til sjølvstendig arbeid med akademiske tekstar og problemstillingar

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

10 sp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
-
Studiepoengsreduksjon
10 sp reduksjon med KVIK110
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisinga vil bli gitt som førelesingar, normalt ein dobbeltime i veka over 12 veker, og seminar, normalt ein dobbeltime i veka over 6-10 veker.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

1. Det er obligatorisk oppmøte på seminara (minst 75 %)

2. Studenten skal levere litteraturliste

3. Studenten skal levere eit skriftlig utkast til semesteroppgåve og få rettleiing på denne

Vurderingsformer

Semesteroppgåve og skuleeksamen (2 timar). Oppgåva skal vere på om lag 2500 ord, og over eit emne vald i samråd med emneansvarleg. Semesteroppgåva vil telje 70 % og skuleeksamen 30 % for den endelege karakteren.

Semesteroppgåve og skuleeksamen skal normalt takast i same semester, men dersom ein student stryk eller har gyldig fråver på skuleeksamen kan denne takast semesteret etter.

Begge eksamensdelar må vere bestått for å få eit samla resultat i emnet.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav. Semesteroppgåve og skuleeksamen skal normalt takast i same semester, men dersom ein student stryk eller har gyldig fråver på skuleeksamen kan denne takast semesteret etter.
Litteraturliste

Pensum er sett saman av tekstar henta frå ulike fagområde som tek opp spørsmål knytt til kjønn og seksualitet.

Tekstane er på norsk og engelsk.

Pensum er på om lag 600 sider.

Emneevaluering
Evaluering av tilbodet vert gjennomført i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret for kjønnsstudium
Emneansvarleg
-
Administrativt ansvarleg
Senter for kvinne- og kjønnsforsking