Kurs i forsøksdyrlære, spesialdel fisk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Studentane skal tileigne seg kunnskap om forsøksdyrfaget og demonstrere at de kan anvende kunnskap i en ny samanheng til dømes når de skal planlegge sine egne forsøk eller gi en vurdering/innspel konkrete planer om dyreforsøk. De skal tileigne seg kunnskapar som er nødvendige og nyttige når de skal utføre dyreforsøk i praksis eller vurderer føreslåtte praktiske løysningar. Studentane skal settas i stand til kritisk å vurdere etablert praksis i lys av ny kunnskap om alternative måtar å utføre forsøk med dyr på. Dette omfattar både metodar som reduserer belastning på dyra (refinement/raffinering), tiltak som for bedrar vilkåra for dyra (raffinering/enrichment), planlegging og design av forsøk slik at kunnskapsutbytte optimaliseras ved bruk av færrast mulig dyr (reduksjon) og at alternative til bruk av dyr nyttast der det er tilgjengeleg (erstatning).

 

Emnet skal dekke den artsspesifikke delen av Mattilsynets og EU-direktivets (2010/63) krav til obligatorisk teoretisk opplæring av personar som skal utføre prosedyrar på dyr (funksjon A) eller planlegge/designe forsøk med dyr (funksjon B) i forsøksdyrlære.

 

Emnet vil fokusere på fisk som forsøksdyr.

Forsøksdyrlære er ein tverrfagleg disiplin som skal fremme human bruk av dyr i forsking og bidra til innsamling av pålitelege og reproduserbare data

I LAS303 blir følgjande tema dekka:

 • Grunnleggande biologiske behov og åtferd hos de aktuelle artane
 • Reproduksjon og genmodifiserte dyr
 • Helsekvalitetar og helseovervåkingsprogram
 • Diett og ernæring
 • Miljøbetingelsar
 • Anestesi og smertebehandling
 • Aseptikk og kirurgiske teknikkar

 

Personar som skal utføre prosedyrar på dyr (funksjon A) vil ved Universitetet i Bergen gå gjennom same teoretiske pensum som funksjon B, og i tillegg må dei kunne demonstrere at dei beherskar prosedyrar før dei kan begynne å jobbe sjølvstendig med dyr. Praktisk opplæring må tilpassast den behova til den einskilde og inngår difor ikkje i LAS303.

 

Generelle tema er dekka i LAS301.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

 • Gjere greie for grunnleggande fysiologi og åtferd som har verknad på dyrevelfer og forsking
 • Beskrive dietiske krav, foringsmetodar korleis dei påverkar fisken og forskinga
 • Gjere grei for studiar som synes at fisken har eigenskap liknande det vi finn hos «høgareståande» dyr og som legitimerer at dei har krav på beskyttelse som forskingsobjekt på linje med for til dømes pattedyr.
 • Gjere greie for vanlege sjukdommar hos forsøksfisk og som kan innverke på forsøka
 • Når det er relevant beskrive korleis endringar i genomet påverkar fenotype
 • Foreslå passande rutinar for hold deriblant miljø og oppstallingshøve som tek vare på både fiskens grunnleggande behov og forskinga
 • Gjere greie for korleis døgn og fotoperiode kan innverke på forsøk
 • Gjere greie for dei biologiske konsekvensar av akklimatisering, habituering og trening og korleis det påverkar dyra og forsøk

Studiepoeng, omfang

Emnet er normert til 4 ECTS/studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master, PhD, eller en kombinasjon

Undervisningssemester

Hver vår

Undervisningsstad

Bergen/ UiB
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Det er en fordel at studentene har gjennomgått LAS301
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med ein studierett (masterprogram) ved Det Medisinske fakultet, Det Matematisk-naturvitskapelege fakultet og Det Psykologiske fakultet
Arbeids- og undervisningsformer
 • Lese pensum (ca. 265 sider)
 • Tradisjonelle forelesninger
 • E-forelesninger
 • Demonstrasjoner
 • Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Oppmøte på forelesningene

  Deltagelse i gruppearbeid

  Vurderingsformer
  60 minutter digital flervalgs- (multiple choice) eksamen
  Karakterskala
  Bestått/ikke bestått
  Vurderingssemester
  Eksamen er normalt i vårsemesteret
  Litteraturliste
  Vert oppdatert kontinuerleg - eksempelvis tekniske eller statistiske verktøy.
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i samsvar med UiBs handbok for kvalitetssikring av studium.
  Programansvarleg
  Institutt for klinisk medisin 1 og Dyreavdelingen er ansvarlige for emnet. 
  Emneansvarleg
  Aurora Margrethe Brønstad: Aurora.Bronstad@uib.no
  Administrativt ansvarleg
  Institutt for Klinisk medisin 1