Vitskapsteori og forskingsetikk for logopedar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Overordna mål: Emnet gjev grunnleggande kunnskap om kunnskapsteoretiske problemstillingar med utgangspunkt i naturvitskaplege og humanistiske tradisjonar. Emnet drøftar forholdet mellom kunnskapsteori og kunnskapsproduksjon, samt kunnskapsomgrepet sin praktiske dimensjon. Emnet skal vidare gje innsikt i sentrale helsevitskaplege temaområde og dei idéhistoriske og kulturelle samanhengane dei har utspring i, inklusiv kjønns- og maktrelasjonar i helsevesenet.

Emnet inneheld fagrelevant opplæring i vitskapsteori og etikk og ei fagrelevant opplæring i vitskapeleg tenkjemåte, grunnlagsproblem og dei ulike vitskapstradisjonane som er relevante for logopedifaget.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Studenten¿

  • Kan gjere greie for innhaldet i sentrale vitskapsteoretiske tradisjonar.
  • Kan gjere greie for grunnleggjande vitskapsteoretiske forskingsverktøy (omgrepsavklaring, klassifisering, logiske prinsipp).
  • Kan gjere greie for innhaldet i relevante forskingsetiske prinsipp og retningslinjer.

Ferdigheitar

Studenten¿

  • Er i stand til å kritisk analysere og diskutere kunnskapsteoretiske problemstillingar knytt til logopedi.
  • Kan kritisk vurdere vitskapsteoretisk perspektiv i fagartiklar.
  • Kan identifisere etiske problemstillingar og utøve etisk skjønn i vurderingar av vitskap og praksis.

Generell kompetanse

Studenten¿

  • Kan reflektere over kunnskapsproduksjon i logopedien
  • Kan vurdere forskingsetiske og samfunnsmessige utfordringar knytt til logopedien og kan bidra til nytenking.
  • Kan reflektere over forskingsetisk skjønn i møte med konkret forskingsarbeid.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
15
Krav til studierett
Studentar som skal ta emnet må ha studierett ved masterprogram i logopedi.
Arbeids- og undervisningsformer
Emnet vil innehalde omlag forelesning, seminar og sjølvstudium
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Minimum 80% frammøte på forelesingar og seminar, samt aktiv deltaking i gruppearbeid.
Vurderingsformer
Skuleeksamen (6 timer).
Karakterskala
Bestått- Ikke bestått
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret.
Emneevaluering

Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og

UiB sitt kvalitetssikringssystem.

Hjelpemiddel til eksamen
Studenten skal kunne selvstendig, uten hjelpemidler gjøre rede for sentrale problemstillinger, kunnskaper og metoder innenfor LOGO324
Programansvarleg
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.
Emneansvarleg
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.
Administrativt ansvarleg
Institutt for Biologisk og Medisinsk Psykologi