Kognitiv nevrovitskap

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset vil gi beretninger og modeller på hjernenivå for kognitive, perseptuelle og affektive prosesser. Vi vil begynne med å presentere de primære metodene som vi måler nevrale prosesser på på metabolske, kjemiske og elektriske nivåer. Dette vil bli fulgt av en økt om metoder for ikke-invasiv modulering av hjernefunksjon for å kartlegge mentale prosesser. Etter dette vil vi komme til hovedstoffet i kurset som dekker nevrale formuleringer av hukommelse, oppmerksomhet, kognitiv kontroll og handling. Nær slutten av semesteret vil du få muligheten til å se hvordan alt henger sammen i sammenheng med en integrerende auditiv nevrovitenskapsmodul. Denne modulen vil starte med nevrovitenskapen om primær auditiv prosessering og deretter fortsette til en nevral gjengivelse av språk og musikk etterfulgt av nevrale beretninger om de affektive og semantiske komponentene i disse komplekse fenomenene. Til slutt vil vi undersøke hjernen fra klinisk nevropsykologi ved å spørre hva Parkinsons sykdom kan fortelle oss om nerveorganisering og funksjon.

Læringsutbyte

Ved vellykket gjennomføring av emnet skal studentene ha følgende læringsutbytte, definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Studenten kan:

 • anvende kunnskap om nevrovitenskapelige metoder (f.eks. EEG/ERP, hjernestimulering) for å vurdere verdien av eksisterende nevrovitenskapelig forskning og i utvikling av uavhengige forskningsprosjekter
 • gi en detaljert oversikt over teoretiske modeller og nevrale underlag for hukommelse, oppmerksomhet, kognitiv kontroll, persepsjon, affekt og språk
 • vise plasseringen og lateraliseringen av funksjonene ovenfor
 • forklare hvordan hjerneskade og/eller psykiatrisk sykdom kan forstyrre disse funksjonene

Ferdigheter

Studenten har:

 • evne til selvstendig å planlegge, implementere og analysere informative nevrovitenskapelige eksperimenter
 • evnen til å tydelig presentere begrunnelsen, metodene, resultatene og konklusjonene til empiriske studier i sammenheng med en akademisk presentasjon eller artikkel
 • evne til kritisk å analysere vitenskapelig litteratur innen kognitiv nevrovitenskap

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • reflektere over etiske aspekter ved menneske-hjerneforskning med hensyn til hvordan forsøkspersoner behandles, hvordan eksperimenter utføres og hvordan artikler publiseres

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Kurs i biologisk psykologi tilsvarande Biologisk Psykologi (5 sp) i PSYK114 eller PSYK101 på årsstudiet i Bergen.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ikkje aktuelt
Krav til studierett
Oppmelding til emnet krev studierett ved masterprogrammet i psykologi. Emnet har eit avgrensa tal på plassar og har undervisningsopptak.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar, seminar, laboratorieøvingar og demonstrasjonar.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • En prosjektrapport knytt til laboratorieøvingar.
 • Ei oppgåve om utvalde nevrobiologiske tema.
 • Klassepresentasjon av en oppgave på et seminar.
 • Dei obligatoriske arbeidskrava må godkjennast av lærar før studenten får ta eksamen.

  Vurderingsformer
  Vurderingen består av en digital skoleeksamen. Eksamen varer i 3 timer og gjennomføres som en essayoppgave.
  Karakterskala
  A - F
  Vurderingssemester
  Haust
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem. Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen hjelpemiddel tillate
  Programansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
  Emneansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet