Åtferd og nevrovitskap: Biologisk psykologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål:

Emnet har som mål å gi kunnskap om biologiske prosessar som påverkar psykologiske funksjonar. Emnet skal formidle teori, empiri og anvendt kunnskap om strukturar og prosessar, spesielt i sentralnervesystemet, som er relatert til åtferd og bevisstheit.

Innhald:

Studiet tar opp tema som gir ein innføring i biologiske føresetnadar og avgrensingar for utvikling av normal åtferd, samt samspelet mellom mentale og somatiske prosessar ved helse og sjukdom. Gjennom førelesingar og øvingar vil studentane bli kjent med hjernen og nervesystemet si utvikling, oppbygning og funksjon. Emnet gir ein innføring i nevrobiologisk og læringspsykologisk grunnlag for åtferd, emosjonar og kognisjon. I tillegg vil faktorar som kan påverke biologi og åtferd, som stress, søvn og smerte, bli vektlagt. Innføring i åtferdsgenetisk teori skal gi forståing for samspelet mellom arv og miljø. Studentane vil få grunnleggande kunnskap om forskingsmetodar som nyttast innan biologisk psykologi, både gjennom førelesningar og laboratorieøvingar.

Tema 1: Basal biologisk psykologi: teori og øvingar

 • Laboratorieøvingar i psykofysiologi med kurs i registreringsteknikkar av fysiologisk aktivitet regulert av det autonome nervesystem
 • Laboratorieøvingar i fysiologisk psykologi, lærings- og åtferdsteori
 • Hjernedisseksjon

Tema 2: Medisinsk helsepsykologi

 • Helseåtferd, psykosomatiske lidingar og subjektive helseplagar
 • Traumatisk stress
 • Stress og meistring

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ved fullført emne kan studenten gjere greie for:

 • Det nevrobiologiske og læringspsykologiske grunnlaget for emosjonar og kognisjon.
 • Utvikling og strukturell/funksjonell organisering av nervesystemet.
 • Biologiske føresetnadar for normal åtferd og psykopatologi
 • Interaksjonen mellom arv og miljø.
 • Samspel mellom åtferd, hormon og immunforsvar, samt reproduksjon
 • Korleis faktorar som stress, søvn og smerte verker inn på helseåtferd, psykosomatiske tilstander/lidingar og subjektive helseplagar
 • Teoretisk kunnskap og behandling av subjektive helseplagar
 • Kunnskap om koreleis hjernen endrar seg etter psykologiske behandling
 • Grunnleggjande metodiske tilnærmingar innan psykofysiologi og nevrovitskap, samt åtferdsforsking på dyr
 • Etiske retningsliner for bruk av dyr i forsking

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan studenten:

 • Vise ved bruk av elektroniske hjerneatlas lokaliseringa av sentrale hjernestrukturar
 • Planleggje og gjennomføre enkle eksperiment med registrering av psykofysiologiske mål
 • Analysere og stille seg kritisk til teoriar, metodar og forskingsresultat innan biologisk psykologi
 • Integrere og anvende kunnskap frå biologisk psykologi på områder innan psykologisk forsking og praksis.
 • Skildre og presentere eksperiment, resultat og konklusjonar i den forma som blir forventa i ein vitskapleg framsyning eller artikkel.

Generell kompetanse

Ved fullført emne kan studenten:

 • Vise forståing for retningsliner for handtering av anatomiske preparat
 • Reflektere over etiske aspektar ved handtering av forsøkspersonar- og dyr i ei laboratoriesituasjon
 • Reflektere over samspelet mellom biologi, miljø og åtferd
 • Kommunisere og bidra til fagleg nytenking om kunnskap frå biologisk psykologi.
 • Skildre og presentere eksperiment, resultat og konklusjonar i den forma som blir forventa i ein vitskapleg presentasjon eller artikkel.

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Kurs i biologisk psykologi tilsvarande Biologisk psykologi (5 sp) i PSYK114 på årsstudiet i Bergen. Studentar som skal arbeide med dyr i masteroppgåva si, må ha kurs i handtering av forsøksdyr tilsvarande LAS301">LAS301som blir gjeve for masterstudentar ved Det medisinske fakultet.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Oppmelding til emnet krev studierett ved masterprogrammet i psykologi. Emnet har eit avgrensa tal på plassar og har undervisningsopptak.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga består av forelesninger, seminar, gruppearbeid og demonstrasjoner/øvingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Deltaking i seminarer og presentasjon av vitenskapelig artikkel innen utvalgte tema
 • Fullføre 2 av 3 følgande aktivitetar:

 • Fysiologisk psykologi, dyrelaboratoriet - Deltaking i førebuande undervisning, laboratorieøving og refleksjonsnotat i fysiologisk psykologi og lærings- og atferdsteori.
 • Psykofysiologi - Deltaking i førebuande undervisning, laboratorieøving refleksjonsnotat i psykofysilogi med kurs i registreringsteknikkar av fysiologisk aktivitet regulert av det autonome nervesystemet.
 • Hjernedisseksjon - Deltaking i førebuande undervisning alle dagar i hjernedisseksjon og refleksjonsnotat i hjernedisseksjon.
 • Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjent før ein kan gå opp til eksamen.

  Vurderingsformer
  Vurderinga består av digital skuleeksamen. Eksamen varer i fire timar og blir gjennomført som essayoppgåve.
  Karakterskala
  A - F
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen hjelpemiddel tillate
  Programansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.
  Emneansvarleg
  Institutt for biologisk og medisinsk psykologi.
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet
  Institutt
  Institutt for bilologisk og medisinsk psykologi