Parameterestimering og inverse problem

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset behandler teori og løsningsmetoder for lineære og ikke-lineære inverse problem, med vekt på regulariseringsteknikker og parameterestimering. De mest kjente regulariseringsteknikkene blir gjennomgått. Både klassisk og Bayesiansk formulering av inverse problem og sekvensielle teknikker, som data-assimilering, blir behandlet.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Forstå egenskapene til dårlig stilte problem.
  • Bruke ulike metoder for å løse lineære og ikke-lineære regresjonsproblem, og diskutere hvilken betydning målefeil har på løsningen.
  • Gjengi og diskutere metodikk for diskretisering av integrallikninger.
  • Demonstrere forståelse av egenskapene til lineære problem som ikke har full kolonnerang.
  • Beherske gjennomgåtte regulariseringsteknikker og metoder for bestemmelse av regulariseringsparameteren.
  • Prinsippene bak Bayesianske metoder for inverse problem og diskutere sammenhengen mellom løsning av inverse problem med Bayesianske og klassiske metoder.
  • Forklare sammenhengen mellom data-assimilering og Bayesiansk formulering av inverse problem.
  • Forklare prinsippene bak og diskutere bruk av ensemble Kalmanfilter som løsningsmetode for dataassimilerings problem.

Undervisningssemester

Uregelmessig, sjekk om det finnes informasjon under «Timeplan» på rett semester etter 1. juni/1. desember.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
MATINV: 10 SP
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ingen obligatoriske aktivitetar.
Vurderingsformer
Munnleg eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.