Matematikkdidaktikk 2

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet fokuserer på sentrale sider av undervisning og læring av matematikk:

Del 1:

 • Aspektar ved matematikkfaget: danning og nytte, demokratisk kompetanse, matematikk som skulefag og som vitskapsfag
 • Planlegging og gjennomføring av matematikkundervisning
 • Matematisk modellering
 • Digitale verktøy (GeoGebra)

Del 2:

 • Kommunikasjon i klasserommet og støtte til elevenes arbeid med matematikk
 • Vurdering av matematikklæring
 • Elever med ulike føresetnader
 • Internasjonale undersøkningar av matematikkundervisning
 • Representasjonar, bevis og argumentasjon i matematikkundervisninga

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om karakteristiske trekk ved matematikk som skulefag og vitskapsfag og fagets plass i samfunnet
 • har kunnskap om sentrale aspekt ved læringsfremmande matematikkundervisning
 • har kunnskap om variasjon i elevers føresetnader for matematikklæring
 • har kunnskap om kommunikasjon, matematiske representasjonar, bevis og argumentasjon i matematikkundervisninga
 • har kunnskap om matematisk modellering i matematikkundervisninga

Ferdigheiter

Studenten

 • kan på bakgrunn av teori og forsking planlegge og gjennomføre variert og tilpassa undervisning som understøtter elevane si matematikklæring
 • kan leggje til rette for elevane si matematikklæring blant anna gjennom kommunikasjon i klasserommet og gjennom vurdering
 • kan dokumentere og evaluere matematikkundervisning, matematikklæring og matematiske kompetansar
 • kan gjennomføre faglege drøftingar av blant anna mål for, kvalitet av, utvikling av og utfordringar ved matematikkundervisninga
 • kan planleggje undervisningsaktivtetar som vert støtta av digitale verktøy

Generell kompetanse

Studenten

 • kan knytte matematikkdidaktisk teori saman med ulike former for undervisningspraksis
 • kan gjennomføre kritiske refleksjonar over matematikklæraren si profesjonsutøving

Undervisningssemester

Haust og vår. Emnet går over to semester, 10 sp haust og 5 sp vår. Oppstart kun om hausten.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Emnet skal normalt tas parallelt med langpraksis i lektorprogrammet i 7. og 8. semester. For å kunne starte langpraksis må man ha bestått minimum 150 sp blant emne som inngår i programmet, der minimum 20 sp må være fagdidaktikk/pedagogikk.
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om studierett på lektorprogrammet ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesningar, seminar og gruppearbeid
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Del 1: Presentasjon av undervisningsopplegg og minst to samlingar med opplæring og praksis knytt til GeoGebra

Del 2: Refleksjonsnotat

(Gyldig i fire semester; inneverande og tre påfølgjande)

Vurderingsformer

Del 1: Munnleg eksamen (haust)

Del 2: Prosjektoppgåve (vår)

Kvar del teller 50%. Begge deler må være bestått.

Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Institutt
Matematisk institutt