Andre semester medisinstudiet

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har to hovuddelar:

 1. Ein introduksjon til det norske helsevesenet, pasientkontakt og kommunikasjon
 2. Bevegeapparatet og undersøkinga av dette.

Obligatoriske kurs i emnet:

 • Bevegeapparatet
 • Undersøkingsteknikk av bevegeapparatet
 • Pasientkontakt

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • Gjere greie for grovstrukturen til det norske helsevesenet.
 • Gjere greie for profesjonalitet- og danningsomgrepa og deira relevans for legeutdanninga og rollen som lege.
 • Gjere greie for oppbygginga og funksjonen til muskel- og skjelettsystemet inkludert overflateanatomi.

 

Ferdigheter:

Etter fullført emne skal studenten kunne

 • Forstå skillet mellom primær- og spesialisthelsetenesta.
 • Gjennomføre ein pasientsamtale om sjukdom og helseerfaringar.
 • Gjennomføre ei enkel klinisk undersøking av muskel- og skjelettsystemet.

 

Generell kompetanse:

Etter fullført emne skal studenten kunne opptre på ein profesjonell og verdig måte, ved praksis i helsevesenet, ved pasientsamtalar og ved undersøking av muskel- og skjelettsystemet.

Studiepoeng, omfang

8 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Lavere grad

Undervisningssemester

Vår
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Medisinstudiet
Arbeids- og undervisningsformer
Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
Det vil bli brukt varierte undervisningsformer. Fagleg informasjon via Mitt UiB/e-post.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Deltaking på kursa i semesteret er obligatorisk.

Godkjende individuelle og gruppebaserte innleveringar/refleksjonsnotat.

Obligatoriske arbeidskrav undervegs i semesteret må vere godkjende for å få gå opp til semestereksamen.

Vurderingsformer

Eksamen i MED2 består av 2 vurderingsdelar:

1) Skriftleg oppgåve i Pasientkontakt

2) 2 timars skriftleg skuleeksamen i bevegelsesapparatet

Det blir gitt ein samla karakter, med bestått/ikke bestått som karakterskala.

Karakterskala
Bestått/Ikke bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret
Emneevaluering
I studieplanen Medisin 2015 skal emna evaluerast ved bruk av referansegrupper i kombinasjon med skriftleg evaluering. Skriftleg evaluering skjer ved bruk av elektronisk evalueringsverkty.
Hjelpemiddel til eksamen
Enkel tospråkleg ordbok som må vere kontrollerbar, dvs. at det eine språket må vere engelsk eller et skandinavisk språk.
Programansvarleg
Programutvalg for medisin
Administrativt ansvarleg
Institutt for biomedisin