Formidling og presentasjonsteknikk

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Kurset har som mål å bidra til økt bevissthet, kunnskap om og ferdigheter i hvordan vi fasiliterer læring gjennom formidling og presentasjonsteknikk. Retoriske grep, stemmebruk og kroppsspråk er tema som gjennomgås, likeledes vanlige fallgruber og forsvarsmekanismer.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

  • Kan redegjøre for hvordan utforming av faglig innhold, visuelle og non-verbale virkemidler samvirker for å støtte opp under andres læring
  • Forstår hvordan kroppspråk og stemmebruk innvirker på formidling som fører til læring
  • Har kunnskap om basale psykologiske mekanismer ved egeneksponering, inkl. egne forsvarsmekanismer
  • Har innsikt i læring som dynamisk aktivitet i en sosial sammenheng

Ferdigheter

Studenten

  • Kan anvende klassiske presentasjonsteknikker i egen formidling/undervisning
  • Kan tilpasse sin presentasjon/formidling til varierte undervisningssituasjoner

Generell kompetanse

Studenten

  • Anerkjenner hvordan ulike fremtoninger foran et publikum kan være forskjellige, men fortsatt like gode
  • Har innsikt i egne styrker og svakheter som faglig formidler og pedagog

Undervisningssemester

MEDFORMID603 tilbys dessverre for tiden ikke.
Krav til forkunnskapar
Grunnleggende bruk av MittUiB
Krav til studierett
Tilgang til emnet gis primært til ansatte ved Det medisinske fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningen er organisert som et dagsseminar med obligatoriske forberedelser. For å få kurset godkjent må deltakerne gjennomføre et arbeidskrav i form av innspilling av en undervisingssekvens samt levere et refleksjonsnotat.

Gruppestørrelse: 5-20 personer (minimum 5)

Vurderingsformer

Emnet gir 1 studiepoeng ved deltakelse i undervisningen og fullført arbeidskrav som beskrevet over.

Emnet gir 2 studiepoeng dersom kandidaten gjennomfører en avsluttende praktisk/muntlig eksamen: Fremlegg av ny undervisningsvideo etterfulgt av muntlig høring der kandidatene vil bli bedt om å begrunne valg og vurdere egen prestasjon.

Karakterskala
Bestått/ikke bestått