Medier: Institusjonar og bransjeforståing

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mediebransjen gjennomgår store endringar, og norske medier blir utfordra av internasjonale aktørar. Auka konkurranse, sviktande inntekter og endra medievanar hjå publikum har gjort at mange mediebedrifter har problem med å orientera seg i det nye digitale medielandskapet. I dette emnet analyserer vi denne situasjonen med utgangspunkt i kunnskap om mediene si historie, organisering og struktur. Emnet gjev ein introduksjon til den norske mediebransjen, med vekt på økonomiske og mediepolitiske rammevilkår. Sentrale tema er mediene som samfunnsinstitusjonar, deira samfunnsrolle og demokratiske funksjon, samt mediepolitikk, medieøkonomi og digital utvikling. Det vert gitt ein introduksjon til den norske mediebransjen, og i tilknyting til dette vert ei rekke mediepolitiske og medieøkonomiske spørsmål handsama. Målet med emnet er å gi ei innføring i rollen mediene spelar i samfunnet, samt forståing av kvifor det norske medielandskapet står fram slik det gjer i dag.  

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

  • har grunnleggjande kunnskap om institusjonsteori retta mot medieinstitusjonar
  • har grunnleggjande kunnskap om den norske mediebransjen, og om historia bak organiseringa av ulike medier
  • har grunnleggjande kunnskap om forholdet mellom medier og makt
  • har grunnleggjande kjennskap til sentrale mediepolitiske- og medieøkonomiske spørsmål

Ferdigheiter 

Kandidaten

  • kan nytte institusjonsteori til å gjere greie for grunntrekka ved meida si historie og struktur
  • kan gjere greie for grunntrekka ved media som maktutøvarar, nasjonalt og internasjonalt.
  • kan gjere greie for dei sentrale rammevilkåra for norske medier

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan bruka sentrale teoretiske perspektiv i analyse av medieinstitusjonar sin framvekst, historie og struktur

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Byggjer på MEVIX100. Studentar som ikkje har MEVIX100 bør setje seg inn i grunnleggjande omgrep og teoriar om kommunikasjonsprosessen før semesterstart.
Studiepoengsreduksjon
Overlappar 15 studiepoeng med det gamle medievitskap grunnfag (MEVIG).
Krav til studierett
Ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga blir gitt i form av førelesingar og oppgåveseminar over 10 veker.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjent skriftleg arbeid på 5-8 sider. Godkjent munnleg presentasjon av det skriftlege arbeidet i oppgåveseminaret. Instituttet kunngjer fristen for innlevering av arbeidet ved starten av semesteret. Oppmøte på seminar (80%).

Obligatoriske arbeid som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

6 timers skuleeksamen

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret

Kontinuasjonseksamen

I dette emnet tilbys ordinær eksamen for studenter med godkjent obligatorisk aktivitet, i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen

Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.