Medieretorikk

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Formålet med emnet er å gje studentane historisk og teoretisk innsikt i tilhøvet mellom retorikk, sjangrar, media og kommunikasjonsteknologiar og å gjere studentane i stand til å analysera døme på retorikk med tanke på korleis sjangrar, media og kommunikasjonsteknologiar har innverknad på og samverkar med retorikken sitt innhald, form og funksjon.

MEVI203 handlar om korleis menneske nyttar media og kommunikasjonsteknologiar i deira retorikk, og korleis media og kommunikasjonsteknologiar har innverknad på menneska sin retorikk. Vi undersøkjer korleis medieteknologiar har innverknad på uttrykk og innhald i kommunikasjonen, og ser på kva konsekvensar det har for vår måte å tenkje, kommunisere og handla retorisk. I utforskinga av tilhøvet mellom sjanger, medium, teknologi og retorikk vil MEVI203 kvart semester fordjupe seg i eitt eller fleire emne. Emna varierer frå år til år. Det kan for eksempel vera reklame, dokumentarfilm, politisk retorikk, pressefoto, internett, spel, underhaldning eller fjernsynsdebatt.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Kandidaten

  • kan nemna sentrale hendingar, personer og utviklingstrekk i samanheng med medieretorikken si historie.
  • kan gje historiske og teoretiske framstillingar av tilhøvet mellom retorikk, sjangrar, media og kommunikasjonsteknologiar.

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan analysera døme på mediert retorikk med tanke på korleis sjangrar, media og kommunikasjonsteknologiar har innverknad på og samverkar med retorikken sitt innhald, form og funksjon.
  • kan vurdera og normativt evaluera (for eksempel etisk, effektivt, pedagogisk eller pragmatisk) om konkrete retoriske ytringar er passande for visse media og kommunikasjonsteknologiar.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan anvende sine ferdigheiter og kompetanse til å forstå retoriske og strategiske genre og ytringar i mediesamfunnet
  • kan setja retorisk bruk av medier inn i ein større historisk, sosial, kulturell og teknologisk samanheng

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Anna kvar haust
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Bygger på MEVI104. Studentar som ikkje har MEVI104 blir tilrådd å sette seg inn i grunnleggjande omgrep og teoriar før semesterstart.
Studiepoengsreduksjon
Full sperre mot RET203 og MEVI203B
Krav til studierett
Emnet er åpent for alle med studierett ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisning skjer fortrinnsvis i form av førelesningar, workshops og rettleiing.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Godkjend(e) seminaroppgåve(r) og -deltaking (80%). Godkjend pensumtest.

Obligatoriske arbeid som er godkjende har inga tidsavgrensing.

Vurderingsformer

Heimeeksamen over 4 dagar. Oppgåva skal vera på 4500 ord +/- 10%, ekskludert innhaldsliste og litteraturliste.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret og påfølgjande semester (ordinær eksamen for studentar med gyldig godkjent obligatorisk undervisningsaktivitet).

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.