Journalistikkens samfunnskontrakt og makt

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Journalistikken sin samfunnskontrakt godtgjer visse privilegier, som kjeldevern, innsynsrett og offentligheit. Dette er eit tankegods som ikke minst vert mobilisert som eit fundament for undersøkjande journalistikk. Dette kurset tek opp sentrale grunnlagsspørsmål for undersøkjande journalistikk. Gjennom førelesingar, seminar og workshops, vert førestillingar om journalistikken sin samfunnskontrakt og makt tematisert. Det handlar om journalistikkens normative grunnlag, og om korleis dette grunnlaget vert forvalta i ein digital tidsalder. Eitt av omdreiingspunkta vil vera litteratur om skandalar, og korleis makt i journalistikken kjem til uttrykk i konkrete skandaleforløp. Korleis blir normative trekk i samfunnsmessige skandalar mobilisert i journalistikken? Gjennom undersøkingar og analysar vil ulike former for journalistisk makt bli belyste. Dernest vil ein arbeide med konkrete døme på undersøkjande journalistikk: Korleis kjem eit normativt grunnlag til uttrykk i slike saker, og korleis blir den undersøkjande journalistikken si normative kraft utnytta i medieinstitusjonane si merkevarebygging?

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskaper 

Studenten

  • har kunnskap om journalistikkens normative fundament og samfunnsoppdrag.
  • har kunnskap om korleis journalistikkens makt kjem til uttrykk i dekninga av samfunnsmessige skandalar.

Ferdigheiter 

Studenten

  • kan analyser korleis makt i journalistikken kjem til uttrykk i konkrete skandaleforløp.
  • kan skildra og analysera korleis journalistikkens normative grunnlag kjem til uttrykk i undersøkjande journalistikk.  

Studiepoeng, omfang

15 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust, uregelmessig
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i medievitenskap, medier og kommunikasjon eller tilsvarende.
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er reservert for studentar på masterprogrammet i medier og kommunikasjon. Studentar ved andre masterprogram kan ta emnet etter søknad.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesningar, seminar og individuell rettleiing. I fem økter på 4 timar vil studentane arbeida med både dagsaktuelt og historisk materiale i lys av det ideologiske fundamentet for moderne undersøkjande journalistikk.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Obligatorisk frammøte på seminar (80%) og andre særskilte aktivitetar fastsett av emneansvarleg. Godkjende arbeidskrav er gyldige berre i undervisningssemesteret.
Vurderingsformer

Emneoppgåve med omfang på omlag 7000 ord.

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.
Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret.

Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.