Grunnkurs i medie- og interaksjonsdesign

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å gi ein teoretisk og praktisk introduksjon til interaksjonsdesign i eit medieperspektiv, med eit særleg fokus på brukarorienterte perspektiv knytt til mediebruk og -produksjon.

Vidare set emnet utdanninga i ein vitskapsteoretisk kontekst og gir ei forståing av korleis teori og praksis heng saman innan interaksjonsfeltet. Emnet gir òg trening å skrive akademisk kring interaksjonsdesign.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om aktuelle utfordringar i mediebransjen og kan gjere greie for relevansen av interaksjonsdesign for mediebruk og -produksjon.
 • kan demonstrere grunnleggande forståing av interaksjonsdesign med særleg fokus på brukaroppleving og brukarorientert design.
 • kan gjere greie for den vitskaplege forankringa til feltet.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan diskutere mål for brukarvenlegheit og brukaroppleving i design av interaktive produkt.
 • kan utvikle ein ide frå eit konsept til utvikling av enkle interaktive prototypar.
 • kan skrive oppgåver som analyserer og reflekterer kring interaksjonsdesign frå ein akademisk ståstad og med bruk av relevante akademiske kjelder.
 • kan nytte metodar for brukaranalyse og konseptutvikling.

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i relevante faglege og yrkesetiske problemstillingar innan feltet interaksjonsdesign.
 • kan utveksle synspunkt og erfaringar med fagfellar innan interaksjonsdesign.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
 • INFO162 (5 sp)
 • INFO262 (5 sp)
 • MEPRO100 (5 sp)
 • MIX101 (5 sp)
 • DIKULT101 (5 sp)
 • Studentar som tidlegare har tatt MIX101, men ikkje MEPRO100, oppmodast til å ta kontakt med studierettleiar.

  Krav til studierett
  Bachelorprogram i journalistikk, tv-produksjon og medie- og interaksjonsdesign
  Arbeids- og undervisningsformer
  Tilrettelagt undervisning i form av workshops og gruppearbeid (om lag 60 timar).
  Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Studentane har følgjande obligatoriske aktivitetar:

  • deltaking i all undervisning
  • utvikle ein prototype i grupper
  • skriftlege oppgåver

  Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

  Godkjende obligatoriske krav har inga tidsavgrensing.

  Vurderingsformer
  Studentane blir vurdert gjennom ei skriftleg individuell emneoppgåve basert på pensum og eigen produksjon (3000-4000 ord).
  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Ved sjukdom under heimeeksamen eller ved oppgåveinnlevering, har ein ikkje rett til ny eksamen påfølgande semester. Instituttet kan likevel innvilge utsetting av innleveringsfrist. Normalt blir det gitt utsetting på 1-3 dagar. Ved sjukdom eller andre særskilde forhold må du ta kontakt med studiekonsulent (studiekonsulent.praktiskinfomedia@uib.no) før innleveringsfristen. Ved innleveringsutsetting må legeattest/dokumentasjon visast.

  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap
  Administrativt ansvarleg

  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.