Webutvikling

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet er todelt:

Modul 1 gir ei teoretisk og praktisk innføring i visuell kommunikasjon for digitale flater.

Modul 2 gjev innføring i brukarsideprogrammering og i aktuelle teknologiar og standardar for programmering av dynamiske interaktive grensesnitt. 

Studentane vil gjennomføre eit prosjektarbeid der dei utformar og programmerar interaktive brukargrensesnitt, for eksempel på verdsveven («world wide web») eller i mobile klientar, der dei knytt saman dugleikar innan interaksjonsdesign med grafisk design og programmering.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap¿

Studenten

 • kan gjere greie for sentrale omgrep i moderne interaktive brukargrensesnitt på mobile klientar og på verdsveven.
 • kan gjere greie for teoriar og prinsipp for grafisk design og effektiv visuell kommunikasjon.
 • kan gjere greie for ulike metodar for softwareutvikling.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan nytte relevant redigeringsverktøy.
 • kan programmere interaktive vevsider med til dømes JavaScript, DOM og andre aktuelle API-ar.
 • kan bruke JSON og REST-tenester
 • kan bruke verktøy som vert nytta for å skrive, køyre og teste enkle program.
 • kan integrere interaksjonsdesign, grafisk design og programmering i utviklinga av interaktive applikasjonar.

Generell kompetanse

Studenten

 • kan diskutere konseptuelle, praktiske og etiske problemstillingar knytte til evaluering av interaktive system.
 • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgåver og prosjekt innan fagfeltet interaksjonsdesign, aleine og som deltakar i ei gruppe, og i tråd med etiske retningslinjer og krav til universell utforming.
 • kjenner til forskings- og innovasjonsarbeid innan interaksjonsdesign, og kan oppdatere kunnskapen sin innan feltet.

Studiepoeng, omfang

20 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Media City Bergen
Krav til forkunnskapar
Godkjente obligatoriske arbeidskrav på INFO132 og MIX100, eller tilsvarande emne.
Tilrådde forkunnskapar
Studiepoengsreduksjon
 • INFO134 (10 sp)
 • MIX104 (10 sp)
 • Krav til studierett
  Bachelorprogram i medie- og interaksjonsdesign.
  Arbeids- og undervisningsformer
  Labundervisning, workshops og gruppearbeid (om lag 60 timar).
  Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Studentane har følgjande obligatoriske aktivitetar: 

  • Obligatorisk deltaking i all undervisning.
  • To obligatoriske oppgåver innan grafisk design
  • To obligatoriske oppgåvar innan klientprogrammering
  • Obligatorisk presentasjon av gruppeoppgåva.

  Dei obligatoriske krava må vere godkjende før studenten kan gå opp til eksamen.

  Godkjende obligatoriske arbeidskrav er berre gyldige i undervisningssemesteret.

  Vurderingsformer

  Deleksamen:

  1. Individuell oppgåve i grafisk design
  2. Individuell oppgåve i programmering
  3. Gruppeoppgåve: studentane lager ei løysing som integrerer programmering og grafisk design, og skriver ein skriftleg spesifikasjon på om lag 4000 ord.

  Hver deleksamen vektes 1/3.

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karakterskala A-F
  Vurderingssemester

  Eksamen blir normalt berre tilbydd i undervisningssemesteret.

  Studenter med gyldig fravær slik det er definert i UiB-forskriften § 5-5 kan søke om utsatt innleveringsfrist til eksamen.infomedia@uib.no. Søknaden må sendes før fristen for å levere er gått ut.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programstyret ved Institutt for informasjons- og medievitskap¿.
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.