Eksperimentell molekylærbiologi II

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette emnet byggjer på MOL221 Eksperimentell molekylærbiologi I.

I MOL222 vil studentane fylgje laboratorieprotokollar for å utføre molekylær kloning av to proteinkodande gener etterfulgt av uttrykking i mammalske celler og analyser med immuno-deteksjon og mikroskopiteknikkar. Resultata som vert oppnådd vil rapporteras i format for vitskapeleg publikasjon (IMRaD). MOL222 vil gje studentane teoretisk og praktisk introduksjon til viktige metodar og teknikkar i biokjemi og molekylærbiologi. Desse inkluderer arbeid med molekylær kloning, PCR, plasmidoppdyrking i bakterier, plasmidreining, restriksjonsenzymanalyse, overuttrykking av gener i mammalske celler, mikroskopi og gelelektroforese. I tillegg vil studentane få eigenhands erfaring og fordjupning med bruk av nukleinsyredatabaser og andre bioinformatiske verktøy. Studentane vil læra dei fysiske og kjemiskeprinsippa bak dei analytiske metodane. Samstundes med dei praktiske aspekta ved emnet vil det også verta lagt særskilt vekt på dokumentasjon, kritisk evaluering og kvalitativ og kvantitativ analyse av resultata. Tryggleiksaspekt ved laboratoriearbeid vert og vektlagt. Emnet har som mål å gje solid grunnkunnskap og ferdigheiter i eksperimentell molekylærbiologi teknikkar og vitskapeleg kommunikasjon, og dermed danne grunnlag for vidare studier i molekylærbiologi.

Kunnskap blir vurdert basert på mappevurdering (IMRaD rapport, 60 % karakter) og skuleeksamen (praktiske problemstillingar i molekylærbiologi, 40 % karakter).

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha fylgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • kan forklare prinsippa for molekylær kloning, PCR og celletransfeksjon
 • kan grunnleggjande om design av eit molekylært kloningsprosjekt
 • forstå prinsipp for immunfluorescensmikroskopi
 • kjenner strukturen til ein vitskapeleg rapport og korleis eksperimentelle resultat vert presentert i ein vitskapeleg kommunikasjon
 • kjenner generelle rutinar for sikkert laboratoriearbeid innan molekylærbiologi

Ferdigheiter

Studenten

 • kan preparere plasmid for transfeksjon av celler i kultur og analysere uttrykking med bruk av fluorescensemikroskopi
 • kan bruke instrumentering og genteknologiske metodar for separasjon og analyse av protein og nukleinsyrer
 • kan tolka og vurdera trinn og resultat av eit molekylært kloningsprosjekt
 • kan tolka resultat av immunofluorescensmikroskopianalyse
 • kan tolka og rapportere data både kvalitativt og kvantitativt
 • kan fylgje generelle rutinar for sikkert laboratoriearbeid i molekylærbiologi
 • kan planlegge eksperimentelt arbeid basert på ein protokoll
 • kan kritisk evaluere og diskutere eksperimentelle resultat
 • kan anvende kritisk og korrekt kjeldebruk
 • kan skrive på ein vitskapleg måte

Generell kompetanse

Studenten

 • kan fylgje eksperimentelt arbeid basert på ein protokoll innan molekylærbiologi og biokjemi
 • kan kommunisere eksperimentelle prosedyrar på riktig måte, samt kritisk evaluere og diskutere oppnådde eksperimentelle resultat innan molekylærbiologi og biokjemi

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår.

Emnet har eit avgrensa tal på plassar og inngår i undervisningsopptaket ved MN-fakultetet. Fristen for å melde seg til undervisning i emnet er onsdag i veke 2. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast måndag i veka etter fristen.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesing/orienteringsmøtet, og du kan risikere å miste plassen om du ikkje møter. Dersom du ikkje kan møte på første forelesing/orienteringsmøtet må du kontakte studieseksjonen på e-post: studie.bio@uib.no. Tidspunkt for første forelesing/orienteringsmøtet finn du i timeplanen under «Ressursar» øvst til høgre eller på Mitt UiB.

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar

MOL100, KJEM110 og eit av emna MOL103(MOL203)/MOL200/BIO103.

MOL221 må være fullført eller ein kan ta det same semester som MOL222. Andre emne med mykje laboratorieundervising kan erstatte MOL221.

For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, og at du oppfyller eventuelle opptakskrav. Bachelorstudenter i molekylærbiologi har fortrinnsrett til emnet.

Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For opptak til emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet og at du oppfyller forkunnskapskrava. Studentar med studierett på bachelorprogrammet i molekylærbiologi har fortrinnsrett til emnet.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar og laboratoriekurs
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Orienteringsmøte, datamaskinøvelser og laboratoriekurs m/rapport og lab.-førebuing. Det blir tillate éi sjukmelding dersom det er godkjent av kursadministrasjonen. Gjennomførte aktivitetar er gyldig i seks semester (undervisningsemesteret og dei fem påfølgande semestra).
Vurderingsformer

Ein skriftleg laboratorierapport for alle dei enkelte laboratorieprosjektene (60 % karakter). Studentane jobbar saman to og to og leverer ein labrapport saman. Individuell skuleeksamen, 3 timar (40 % karakter). All obligatorisk aktivitet må vere godkjent, og labrapport samt skuleeksamen må vera gjennomført for å få karakter i emnet i undervisningssemesteret.

I semester utan undervisning kan studenten gjennomføra skuleeksamen, dersom den obligatoriske aktiviteten er godkjent og labrapporten er gjennomført. Resultatet av denne eksamen vil utgjere 40% av karaktergrunnlaget og labrapporten vil utgjere 60%.

Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Eksamen kvart semester
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Du finner emneansvarlig på MittUiB. Kontakt eventuelt studieadministrasjonen
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved institutt for biovitskap har det administrative ansvaret for emnet.