Innføring i medisinsk teknologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir basiskunnskap om moderne laboratorie-metoder og teknologi som brukes i medisinsk diagnostikk, behandling og forskning. Kurset gjennomgår bakgrunn og bruk av avansert medisinsk-teknisk utstyr for avbildning, visualisering og behandling av sykdom og instrumentelle prosedyrer for molekylære og genetiske analyser av humane prøver. Videre gjennomgås etiske problemstillinger og prosedyrer knyttet til pasientdata fra avbildning og laboratorie-analyser. Emnet har en praktisk tilnærming med besøk på analyselaboratorier og sykehus.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

 

Kunnskapar

Studenten

  • har grunnleggende kunnskaper om medisinsk teknologi i praksis
  • vet fordelingen av arbeidsoppgaver innen medisinsk teknologi avdelinger spesialisert innen kjemi og fysikk
  • har en god forståelse av de ulike områdene innen medisinsk teknologi omfatter diagnostikk og behandling

 

Ferdigheiter

 

Studenten

  • kan anvende faglig kunnskap på problemstillinger og treffe begrunnede valg.
  • behersker relevante faglige teknikker og uttrykksformer
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff

 

Generell kompetanse

Studenten

  • har oversikt over sentrale problem-stillinger i medisinsk teknologi
  • forstår den faglige koblingen mellom sentrale prinsipper i medisinsk teknologi
  • kan formidle teorier, problemstillinger og løsninger i som inngår i medisnsk teknologi
  • kan resonere rundt etiske problem-stillinger knyttet til medisinsk teknologi i praksis

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Høst

Undervisningsstad

Bergen, eventuelt med ekskursjoner. Detaljert plan for obligatoriske ekskursjoner, bedriftebesøk og forelesninger vil bli annonsert i begynnelsen av undervisningssemesteret.
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Kunnskap tilsvarande pensum i kjemi, fysikk og matematikk frå videregående skule.
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det eit krav om at du har ein studierett knytt til Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen vil foregå som forelesninger, kollokvier og gruppeoppgåver.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjent deltagelse på alle obligatoriske samlinger og obligatorisk gruppeoppgave. De obligatoriske aktivitetene er gyldige i to (2) påfølgende semestre etter godkjenningen.
Vurderingsformer
Gruppeoppgåve (50% av samla karakter) og avsluttende skriftlig flervalgseksamen (2 timer) som utgjer 50% av samla karakter.
Karakterskala
Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kun i haustsemesteret.
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studiekonsulenten på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitskapelege fakultet ved Kjemisk institutt har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.