Praksisutplassering i Medisinsk Teknologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål

Emnet har som mål å gi studentene verdifull og relevant praktisk erfaring gjennom praksisutplassering i en bedrift eller forskningsvirksomhet relevant for medisinsk teknologi. Studentene skal være utplassert hos oppdragsgiver på faste dager i uken.

Innhold

I emnet skal studenten delta aktivt i en praksisutplassering hos en bedrift/forskningsaktivitet med arbeidsoppgaver som naturlig hører til innenfor studieprogrammet medisinsk teknologi. Emnet skal gi praktisk forståelse for typiske arbeidsprosesser i en bedrift/forskningsvirksomhet rettet mot medisinsk teknologi med anvendelser innen blandt annet medisinsk avbildning, stråleterapi, syntese av legemidler og analyse av kliniske data.

Emnet skal gi mulighet til å reflektere over samspillet mellom teoretiske fag i utdnningsprogrammet og praktisk yrkesutøvelse innen medisinsk teknologi.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emna ha følgende læringsutbytte definiert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse: 

Kunnskaper:  

Studenten

 • har kunnskap om bedriftens/institusjonens egenart og plass i samfunnet
 • kan redgjøre for arbeidsoppgaver og arbeidsmetoder i gjeldende praksisbedrift/institusjo, samt beskrive bedriftskulturen og rollene til kolleger i praksisbedriften

Ferdigheter: 

Studenten

 • kan sette seg inn i tildelte arbeidsoppgaver, samt kommunisere og samarbeide med involverte parter for å løse disse
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse
 • kan presentere arbeidet som er utført i praksisperioden skriftlig og muntlig

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan innordne seg etter krav som blir stilt i arbeidslivet
 • kan reflektere over egen kunnskap og læring, og reflektere over sin egen rolle i samarbeid med andre
 • kan kommunisere om sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og problemløsninger både skriftlig, muntlig og utveksle synspunkter og erfaringer med fagpersoner innenfor fagområdet.

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og haust.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Tilrådde forkunnskapar
ING101 (ved HVL).
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om at du har en studierett knyttet til Integrert Masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør) ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Arbeids- og undervisningsformer

Praksisutplassering i bedrift

Praksisarbeidet skal utgjere ca. to fulle arbeidsdager pr. veke frå slutten av august til slutten av november (14 veker). Dette skal utgjere minst 150 arbeidstimer. I tillegg, kjem forarbeid, rapportering, presentasjoner og anna naudsynt arbeid i samanheng med emnet. Det vert utarbeida ein skriftleg kontrakt mellom studenten, Universitetet i Bergen og praksisbedrifta. Skriftleg og munnleg rapportering skjer til kontaktperson ved Universitetet i Bergen.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Den obligatoriske undervisningsaktiviteten i kurset inkluderer følgjande:

 • 2 refleksjonsnotat (kvar med 1-2 vedlagte bilete undervegs i praksisperioden
 • oppsummerande refleksjonsnotat etter endt praksisperiode
 • Innlevering av timelister signert av kontaktperson i bedrifta
 • skriftleg tilbakemelding får kontaktperson i bedrifta

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i 2 påfølgjande semester etter godkjenning.

Detaljert retningslinjer og frister vert kunngjort ved oppdatert for emnet. Delar av mappa sitt innhald kan måtte leverast/presenterast som elektroniske dokument/nettsider.

Vurderingsformer

I emnet benyttes mappevurdering og munnleg presentasjon av det faglege innhaldet i praksisperioden.

Mappa baserer seg på følgjande delar

2 refleksjonsnotat (kvar med 1-2 vedlagte bilete) undervegs i praksisperioden

oppsummerande refleksjonsnotat etter endt praksisperiode

Mappeinnhaldet skal være godkjent innan den munnlege presentasjonen av det faglege innhaldet i praksisperioden vert gjennomført. For den endelege karakteren i emnet vektes mappeinnhaldet 50 % og den munnlege presentasjonen 50 % Den munnlege presentasjonen må vere bestått for å bestå emnet.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått.
Vurderingssemester
Haust. Kurset vert berre gjennomført og vurdert i 3. semester på Integrert masterprogram i medisinsk teknologi (sivilingeniør).
Litteraturliste
Ingen
Emneevaluering
Studentene skal evaluere undervsiningen i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem. 
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for faglig innhold og oppygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emnene der. 
Emneansvarleg
Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiBm, kontakt eventuelt studiekonsulent på instituttet.
Administrativt ansvarleg
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Kjemisk Institutt har det administratvie ansvaret for emnet og studieprogrammet