Musikkteori fordjuping

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Mål: Emnet byggjer på MUG107 Musikkteori I, men med større vektlegging av lærestoff og aktivitetar tilpassa den enkelte studenten sine interesser.

Innhald: Emnet består av ulike modular.

Studenten vel tre modular: enten Sonatesatsform eller Musikalsk analyse, i tillegg til to valfrie modular.

- Sonatesatsform

Modulen fokuserer påanalyse av wienerklassiske sonatesatsar med utgangspunkt i William E. Caplins teori. Rettleia semesteroppgåve: Analyse av ei sonatesatsform. Semesteroppgåve skal innleverast ved avslutning av modulen.

- Musikalsk analyse

Modulen består av ein kort introduksjon til fagfeltet musikalsk analyse. Forholdet mellom tekst og musikk er ein viktig del av emnet. Studenten kan velje mellom nokre gitte analyseoppgåver. Semesteroppgåve skal innleverast ved avslutning av modulen.

Valbare modular (med atterhald om igangsetting og kapasitet):

- Romantisk harmonikk

Modulen fokuserer på det harmoniske språket i den romantiske perioden (1820-1900). Studentane får eit verkpensum. Etter fullført modul skal studentane kunne gjere greie for harmonikken sin utvikling i perioden. Studenten leverer inn minimum fire oppgåver i løpet av modulen.

- Kontrapunkt

Modulen tar sikte på å gi ein introduksjon til kontrapunkt frå det 16. og 17. hundreåret. Studenten får ei forståing av kontrapunktteknikkar gjennom analyse, skriftlege og praktiske øvingar av musikkeksempel frå denne perioden. Etter å ha fullført modulen skal studenten kunne analysere ein fleirstemmig kontrapunktsats frå det 16. eller 17. hundreåret, ha kjennskap til dei 5 artane innanfor kontrapunkt og kunne skrive 2-stemte kontrapunktsatsar. Studenten skal i løp av modulen levere inn oppgåver i alle 5 artar.

- Improvisasjon

Modulen søker å avspegle musikken sine mange uttrykksmiddel på tvers av genregrenser. Etter å ha fullført modulen skal studenten ha ei musikalsk oppfatning og uttrykksevne fundert i improvisatorisk arbeid med grunnelementa melodi, rytme, klang, harmonikk og form. Studenten skal ha minimum to framføringar i gruppa. Munnleg prøve i avslutninga av modulen.

- Bruksarrangering

Modulen er eit innføringskurs i musikalsk arrangering innanfor ulike stilartar. Etter å ha fullført modulen skal studenten ha utvikla basisferdigheiter i arrangering av songar, viser og enkle satsar for mindre instrumentale og vokale besetningar. Kurset omfattar ei grunnleggjande innføring i dei ulike instrumenta si eigenart, funksjon, notasjon og omfang. Studenten leverer inn minimum fire skriftlege øvingar i løpet av modulen.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten ..

* kan identifisere grunnelementa melodi, rytme, klang, harmonikk og form i utvalde musikkverk

* kan dokumentere kunnskap om musikalsk struktur i valde modular

Ferdigheiter

Studenten ..

* har medvit om og praktiske ferdigheiter knytte til lytting, notasjon og formidling innanfor eit breitt spekter av musikalske stiluttrykk

Generell kompetanse

Studenten ..

* kan anvende og dokumentere relevant musikkteoretisk kunnskap

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

Emnet MUG112 Musikkteori fordjuping har eit omfang på 15 studiepoeng og er normert til to semester.

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Undervisninga startar i haustsemesteret og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Greidd eksamen i MUG107 Musikkteori I.
Fagleg overlapp
Emnet erstattar MUG108 Musikkteori II.
Studiepoengsreduksjon
Emnet erstattar MUG108 Musikkteori II.
Krav til studierett
Bachelorprogram i utøvande musikk eller komposisjon
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar, gruppeundervisning og individuell rettleiing. Studentane blir normalt fordelt i grupper på fire til åtte studentar. Kvar modul har ein undervisningsperiode på åtte veker. Undervisninga i modulane romantisk harmonikk, kontrapunkt, improvisasjon og bruksarrangering blir gjennomført i haustsemesteret som eit grunnlag for å starte på modulane musikalsk analyse eller sonatesatsform i vårsemesteret.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Delta på førelesingar og gruppeundervisning i tre valde modular. Fråvær på meir enn 20 % fører til tap av eksamensrett.

Det er ein føresetnad at alle obligatoriske arbeidskrav på kvar valde modul er gjennomført og godkjent.

Romantisk harmonikk: Fire oppgåver

Kontrapunkt: Oppgåver i alle fem artar.

Improvisasjon: To framføringar i gruppa, munnleg prøve.

Bruksarrangering: Fire skriftlege øvingar.

Vurderingsformer

Studenten leverer semesteroppgåve i ein av dei valde modulane musikalsk analyse eller sonatesatsform.

Intern sensur med minst to sensorar.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design v/ Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.
Institutt
Griegakademiet - Institutt for musikk.