Konsertframføring II

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emne har som mål å vidareutvikle studentens utøvande erfaring og kompetanse og består av to delar:

1. Studenten skal arbeide fram mot ein eigen konsert.

2. Studenten deltek i instrumentale fellestimar, ensembleaktivitetar og prosjekt.Planar for dette vil føreligge ved semesterstart.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan:

* realisere og formidle sine musikalske intensjonar på eit høgt instrumentalt/vokalt nivå

Ferdigheiter

Studenten:

* evnar å arbeide interaktivt i ei instrumental- eller vokal gruppe, og utøve samspel på eit høgt nivå

* viser sjølvstende i arbeid med innstudering av eit repertoar

Studiepoeng, omfang

15 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Krav til studierett
Opptak til Masterprogram i utøvende musikk eller komposisjon.
Arbeids- og undervisningsformer
Studenten får individuell rettleiing av rettleiar i hovudinstrument (og eventuell akkompagnatør) gjennom heile semesteret. Undervisninga i gruppe blir eventuelt gitt av andre instrumental/vokal-undervisarar eller leiarar (dirigentar) av ensemble/orkester.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett.

- Rettleiing i utøving/komposisjon

- Fellesundervisning (ensemble, fellestimar m.m.)

- Delta i prosjektveker (jf. eigen semesterplan)

Studenten må på eige skjema søkje om avvikling av MUV310/MUV311 seinast 5 veker før konserten. Konsertstad, konsertdato og repertoar skal godkjennast av rettleiar i hovudinstrument. Lydfesta opptak frå konsert (for eksempel i eit anna land) kan i særleg høve gjelde som vurderingsgrunnlag. Dette må godkjennast av rettleiar i hovudinstrument og programkoordinator.

Vurderingsformer

Ein konsert på minst 35 minutt vert halden i løpet av semesteret. Studenten skal ikkje tidlegare ha brukt repertoaret på eksamen.

Konserten vert vurdert av minst to interne sensorar, der den eine normalt er rettleiar i hovudinstrumentet.

Lydfesta opptak frå konsert (for eksempel i eit anna land) kan i særleg høve gjelde som vurderingsgrunnlag. Dette må godkjennast av rettleiar i hovudinstrument og programkoordinator.

Dersom tilhøva ligg til rette for det, kan MUV310 eller MUV311 gjennomførast i eit orkester eller ensemble på høgt profesjonelt nivå. Dette må avtalast med rettleiar i hovudinstrument og programkoordinator. Dei eigne konsertane i MUV310 og MUV311 kan alternativt slåast saman til ein konsert på minst 70 minutt (2 x 35 minutt) i vårsemesteret (normalt 2. semester).

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester
Haust/vår
Litteraturliste
Repertoaret kan innehalde både soloverk og ensemblespill.
Emneevaluering
Jamleg evaluering skjer i dialog mellom lærar i hovuddisiplinen og studenten.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design v/Griegakademiet - Institutt for musikk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.