Mastereksamen i utøving eller komposisjon

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål å føre studenten fram mot eit høgt musikalsk nivå, der originalitet og sjølvstende i kunstnariske val står sentralt.

Utøvarane skal arbeide med eit repertoar som skal presenterast som ein offentleg eksamenskonsert. Konserten skal avspegle studenten sin kunstnariske profil og fordjuping på masterstudiet. Studenten deltar også i einskilde fellesaktivitetar og ensemble.

Komponistane skal fortsetje arbeidet med komposisjonar og leggje fram tidlegare verk som er skrivne i løpet av studietida. I tilknyting til framlegg av verk skal det gjennomførast ein offentleg konsert som skal avspegle studenten sin kunstnariske profil og fordjuping på masterstudiet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar:

Studenten kan

* bruke kunnskap til å utvide sitt eige musikalske perspektiv og gjennomføre sjølvstendig kunstnarisk utviklingsarbeid.

Ferdigheiter:

Studenten kan

* realisere og formidle sine kunstnariske intensjonar med ein tydeleg personleg profil.

Generell kompetanse:

Studenten kan

* vise eit høgt instrumentalt/vokalt (utøvarar) eller kompositorisk (komponistar) nivå.

* vise sjølvstende i møte med krevjande kunstnariske utfordringar.

Studiepoeng, omfang

40 stp

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust og vår. Emnet startar normalt i haustsemesteret, og går over to semester.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar

For utøvarar må emna MUV301, MUV302, MUV310, MUV311 vere gjennomførde og greidde.

For komponistar må emna MUV301, MUV302, MUV315, MUV316 vere gjennomførde og greidde.

Krav til studierett
Opptak til masterprogram i utøvande musikk eller komposisjon.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga er individuell rettleiing, fellesundervisning og/eller meisterklasse gjennom begge semestra.

I samråd med rettleiar i hovuddisiplin og programkoordinator skal studenten delta i utvalde utøvande/skapande fellestimar, fellesseminar, ensembleaktivitetar (orkesterpraksis, sinfonietta, kammerorkester m.m.) og prosjekt i instituttets regi. Det vil vera utarbeidd ein plan for dette ved oppstart av semesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

All undervisning er obligatorisk. Fråvær på meir enn 20 % fører normalt til tap av eksamensrett.

  • Rettleiing i utøving/komposisjon
  • Fellesundervisning (ensemble, fellestimar m.m.)
  • Delta i prosjektveker (jf. eigen semesterplan)
Vurderingsformer

Vurderingsform for utøvarar er ein offentleg eksamenskonsert med lengd på minst 70 minutt. Repertoaret for konserten vert utarbeidd i samråd med rettleiar i hovudinstrument. Repertoaret kan innehalde eitt verk frå tidlegare eksamen. Konserten skal lydfestast for dokumentasjon.

Vurderingsform for komponistar er framlegging av komposisjonar frå studiet, til saman minst 45 minutts varigheit i form av partitur eller liknande med lydopptak, og presentasjon av utvalde verk i ein offentleg eksamenskonsert. Konserten skal lydfestast for dokumentasjon. Etter presentasjonen vert det gjennomført ei samtale mellom kandidaten og kommisjonen, der arbeidet som er gjort gjennom året vert diskutert. Samtalen er ein del av vuderinga.

Sensur: Minst to sensorar, der ein skal være ekstern.

Karakterskala
«bestått» / «ikkje bestått»
Vurderingssemester
Haust/vår
Emneevaluering
Jamleg evaluering skjer i dialog mellom lærar i hovuddisiplinen og studenten (eventuelt også med akkompagnatør).
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Fakultet for kunst, musikk og design v/Griegakademiet ¿ Institutt for musikk har det administrative ansvaret for studieprogrammet.