Fagdidaktikk i nordisk for integrert lektorutdanning

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal vidareutvikle den fagdidaktiske kunnskapen studenten har frå 100-nivået, og leggje grunnlag for auka forståing av korleis norskfagleg innsikt og refleksjon kan bidra til å leggje til rette for språk- og litteraturopplæringa til elevane.

Emnet har fire tema:

 • språkutvikling, språkkompetanse og kulturelt mangfald
 • lesing, litteraturdidaktikk og teksthistorie
 • skriveopplæring
 • norskfagleg danning og kunnskapssyn

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

 • har innsikt i korleis språkkompetanse, språkkunnskap og språklege læringsprosessar kan fremjast i opplæringa
 • har innsikt i leseprosessar og korleis elevar kan tileigne seg kunnskapar om litteratur og tekst
 • har innsikt i tilhøvet mellom danning, kunnskap og kompetanse i norskfaget
 • har innsikt i korleis elevar med ulik språkleg og kulturell bakgrunn utviklar norskkompetanse
 • har innsikt i korleis elevar kan utvikla seg som skrivarar

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunnskapen som er omtala ovanfor i eigne analysar av norskdidaktisk materiale
 • kan bruke kunnskapen ovanfor i eigen yrkespraksis
 • kan reflektere over norskopplæringa og elevane si læring i norskfaget
 • kan bruke kunnskapen ovanfor i arbeid med elevtekstar

Generell kompetanse

Studenten

 • har innsikt i norskfaget si rolle i skulen og samfunnet
 • kan formulere og grunngje eit fagsyn

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
 • Minst 55 studiepoeng på 100-nivået i nordisk språk og litteratur inkludert 5 studiepoeng i nordisk fagdidaktikk.
 • Fullført KOPRA101, KOPRA102 og KOPRA103, eller tilsvarande.
 • Tilrådde forkunnskapar
  Ingen.
  Studiepoengsreduksjon
  Ingen.
  Krav til studierett
  Opptak til integrert lektorutdanning ved HF-fakultetet, UiB.
  Arbeids- og undervisningsformer

  Undervisninga vert primært gitt som førelesingar. Det er òg aktuelt med seminar og undervisningsverkstad.

  Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføra redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

  Obligatorisk undervisningsaktivitet

  For å kunna gå opp til eksamen må studentane ha lagt fram eit sjølvstendig arbeid der dei presenterer eit undervisningsopplegg og drøftar det i lys av fagdidaktisk teori.

  Studenten må vere til stades minst 80 % av undervisinga for å få emnet godkjent.

  Obligatorisk undervisningsaktivitet er gyldig i undervisningssemesteret.

  Vurderingsformer
  Eksamensforma er munnleg eksamen som er sett saman av ein førebudd presentasjonsdel og ein samtaledel. Studenten må levere ein skriftleg disposisjon for presentasjonsdelen sin på Mitt UiB minst 48 timar før eksamen.
  Karakterskala

  Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F der F er stryk.

  Jf. Universitets- og høgskolerådet: www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/tekst_som_beskriver_det_norske_karaktersystemet

  Vurderingssemester
  Haust. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vera klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.01. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emneevalueringar vert gjennomførde i tråd med instituttet sine reglar og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ikkje relevant.
  Programansvarleg
  Programstyret for nordisk
  Emneansvarleg
  Programstyret for nordisk
  Administrativt ansvarleg
  Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium