Norrøn filologi bacheloroppgåve

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

NOFI250 omfattar eit tema frå norrøn filologi, anten av språkleg art eller litterær art eller ein kombinasjon av dei to. Tilbodet av tema vil skifte frå semester til semester.

Målet med dette emnet er at studentane skal få høve til ytterlegare fordjuping i norrønt, utover det dei oppnår på andre NOFI-kurs. Emnet høver såleis for studentar som vil halde fram med eit masterstudium i norrøn filologi.

Vidare er målet med dette emnet at studenten skal få øving i å skrive ei sjølvstendig vitskapleg arbeid med rettleiing av faglærar. Bacheloroppgåva skal gje motivasjon for eit vidare studium på masternivå.

Kurset retter seg mot både bachelor- og masterstudenter, og det kan tas med flere kurskoder. Disse har til felles at studentene skal skrive ei heimeoppgave: i NOFI 250 en bachelor oppgave, i NOFI210 og NOFI300 ei semesteroppgave, og i NOFI 302 en heimeeksamen. I NOFI 303 er det en presentasjon (20-25 minutter) av et faglig tema på kurset. Temaet blir avtalt med faglærer, som også godkjenner presentasjonen.Obligatorisk oppmøte på minst 75% av undervisningen fjernes pga. koronasituasjonen. Isteden må studentene levere fire korte tekster om faglige tema på kurset. Hver oppgave bør være på s. 500 ord.

Tema 2024: Germanic heroic legends

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ein student som har teke eksamen i NOFI250

 • har fått ei djupare innføring i eit norrønfilologisk tema, der det blir lagt vekt på kjennskap til og bruk av primær- og sekundærlitteratur som er sentral for temaet
 • har god kunnskap om det spesifikke temaet i kurset
 • har innsikt i korleis eit norrønfilologisk tema skal formidlast munnleg og skriftleg

Ferdigheiter

Studenten

 • kan drøfte og analysere ei norrønfilologisk problemstilling
 • kan velje ut og bruke primærkjelder med forstand
 • kan søkje etter og hente inn nødvendig sekundærlitteratur
 • kan dokumentere kjeldebruken på ein oversiktleg måte, både gjennom referansesystem og gjennom bibliografisk oppstilling
 • kan organisere ei fagleg gransking i ei god, skriftleg form

Generell kompetanse

Studenten

 • kan uttrykkje seg klart, terminologisk korrekt og velstrukturert om faglege tema, både skriftleg og munnleg
 • kan lese faglitteratur på skandinaviske språk og engelsk og har øvd seg i å lese tekstar på andre språk enn desse
 • kan drøfte mellomalderfilologiske problemstillingar og ta sjølvstendig standpunkt
 • kan halde fram med kompetanseutvikling og spesialisering på eiga hand

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

Bergen.
Krav til forkunnskapar
NOFI101 eller tilsvarande
Tilrådde forkunnskapar
Andre av NOFI-kursa på 100-nivå eller tilsvarande er sterkt tilrådde.
Studiepoengsreduksjon
Kurset overlappar ikkje med andre emne.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Seminar og rettleiing av faglærar på bacheloroppgåva.

Undervisninga blir lagd opp med tanke på aktiv deltaking, og det blir derfor venta av studentane at dei utfører dei heimeoppgåvene (skriftlege og/eller munnlege) som blir gjevne som del av undervisninga.

Undervisninga i NOFI250 vil som oftast vere samanfallande med undervisninga i NOFI210, og kan også vere samanfallande med undervisninga i norrønfilologiske tema på 300-nivå. I så fall blir det teke individuelle omsyn til dei behova som studentane har på dei ulike kursa.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføre redusert undervisning i samsvar med instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan bli aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar i vårsemesteret / 1. september i haustsemesteret.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

1) Oppmøte på minst 75 % av den oppsette undervisninga.

2) Ein kort presentasjon (15-20 minuttar) av eit fagleg tema på kurset. Temaet blir avtalt med faglærar, som også godkjenner presentasjonen.

3) Arbeid med bacheloroppgåva:

a) Rettleiing frå faglærar er obligatorisk. Studenten må sjølv søkje rettleiing og møte fram til denne.

b) Frist for godkjenning av tema for oppgåva er fem veker før endeleg innlevering. Denne fristen blir kunngjord på Mitt UiB.

c) Frist for innlevering av førsteutkastet til oppgåva er tre veker før endeleg innlevering.

Dei obligatoriske arbeidskrava er berre gyldige i undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Ei rettleidd bacheloroppgåve og ein justerande, munnleg eksamen.

Studenten vel tema for bacheloroppgåva i samråd med faglærar. Omfanget av oppgåva skal vere på 17-23 sider (34 000-46 000 teikn inkl. mellomrom), litteraturliste og vedlegg ikkje medrekna. Oppgåva skal leverast etter retningslinjer gjevne på Mitt UiB.

Bacheloroppgåva skal skrivast på norsk, dansk, svensk, engelsk eller tysk.

Etter at bacheloroppgåva er vurdert, blir det halde ein munnleg eksamen. Denne prøva er ein diskusjon omkring bacheloroppgåva, der studenten kan drøfte oppgåva, svare på kritiske merknader og gjere greie for metode og/eller faghistorisk profil i oppgåva.

Den munnlege eksamenen er justerande i høve til karakteren på semesteroppgåva med inntil 1 karakter opp eller ned.

Under den munnlege eksamenen kan kandidaten bruke norsk, dansk, svensk eller engelsk. Det blir teke omsyn til at utanlandske studentar kan trenge ekstra tid til å formulere seg.

Dersom studenten ikkje leverer bacheloroppgåva eller stryk på denne, kan han eller ho ikkje møte til munnleg eksamen.

Det er ikkje høve til å bruke bacheloroppgåva på nytt i eit seinare semester. Studenten må, i samråd med faglærar, velje eit nytt tema for bacheloroppgåva i det aktuelle semesteret.

Karakterskala
Karakterskala A - F.
Vurderingssemester
Vår og haust. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny, tidleg eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste

NOFI250 har eit pensum på 1000 sider av normal vanskegrad (vekta sider). Det er eigne brøkar for vekting av tekster i original, i omsetjing og for ulike typar av sekundærlitteratur.

Ei fullstendig litteraturliste på skandinavisk blir lagd ut innan 1. desember for det påfølgjande vårsemesteret / innan 1. juli for det påfølgjande haustsemesteret. Om undervisninga blir gjeven på engelsk, vil studentane få tilbod om ei tilsvarande litteraturliste på engelsk.

Det er høve til å skifte ut delar av denne litteraturen etter avtale med faglærar, men i så fall må den reviderte pensumlista godkjennast av faglærar innan ein frist som blir kunngjord ved opninga av kurset.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen

Under arbeidet med bacheloroppgåva har studenten uavkorta tilgang til faglege ressursar, innanfor og utanfor pensumet, og er oppmoda om å bruke desse til fulle.

Under den munnlege prøva er ingen hjelpemiddel tillatne.

Programansvarleg
Programstyret for nordisk
Emneansvarleg
Programstyret for nordisk
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium