Tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gjev ei innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv kopla til både talespråk og skriftspråk.

Sentrale tema er tekstbinding, teksttype og sjanger, tekst i kontekst, andrespråksskriving og kontrastiv retorikk, språkfunksjonar og språkhandlingsteori.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studenten

  • har innsikt i ulike teksttypar og sjangrar
  • har innsikt i kva utfordringar innlærarar står overfor når han eller ho produserer tekstar på andrespråket

Dugleik

Studenten

  • kan analysera tekstoppbygging i elevproduserte tekstar
  • kan analysera munnleg og skriftleg tekst i kontekst

Generell kompetanse

Studenten

  • har ein teoretisk og praktisk kunnskapsbasis om tekstlingvistikk og pragmatikk i andrespråksperspektiv

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
EXFAC Språk og kommunikasjon
Studiepoengsreduksjon
Studentar som har teke NORAN115, må i samråd med faglærar erstatte delar av pensum for å kunne få full studiepoengutteljing for NORAN106.
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstype og -mengd:

Undervisninga har form av førelesingar med innslag av seminar.

Studentkollokvium.

Om det melder seg færre enn fem studentar til eit emne, kan instituttet innføra redusert undervisning, jamfør instituttets retningslinjer for dette på Mitt UiB. På emne der dette kan verta aktuelt, vil studentane få informasjon om det ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Ei øvingsoppgåve på om lag 1500 ord. Øvingsoppgåva skal skrivast på nynorsk.
Vurderingsformer
Skriftleg skuleeksamen på 4 timar. Eksamen skal skrivast på bokmål eller nynorsk.
Karakterskala
Karakterskala A - F.
Vurderingssemester
Vår. Eksamen vert berre tilbydd i undervisningssemesteret. Ny eksamen påfølgande semester berre for studentar med rett til ny vurdering.
Litteraturliste

Pensumet er på om lag 750 sider av normal vanskegrad. Den emneansvarlege fastset pensum i samråd med fagmiljøet.

Litteraturlista vil vera klar innan 1. desember.

Emneevaluering
Evaluering blir gjennomført i tråd med Universitetet i Bergen sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Retteprogram i Inspera er slått på under skuleeksamen. Ingen andre hjelpemiddel er tillatne.
Programansvarleg
Programstyret for nordisk
Emneansvarleg
Programstyret for nordisk
Administrativt ansvarleg
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium
Institutt

Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium