Farmakologi

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Farmakologi er eit studium av interaksjonar mellom medikament og den levande organismen.

Kurset skal gi kunnskap i generell og spesiell farmakologi.

I odontologisk farmakologi blir det undervist i følgjande tematiske område:

 • generell farmakologi
 • lokalanestetika
 • analgetika
 • antimikrobielle middel
 • psykofarmaka
 • anestetika/anxiolytika/sedativa
 • legemiddel ved hjarte- og karsjukdomar
 • legemiddel som verkar på blodet
 • hormonpreparat
 • orale biverknader frå medikament
 • interaksjonar
 • reseptlære
 • RELIS
 • bruk av Felleskatalogen

Læringsutbyte

Kunnskap

Kandidatens skal kunne gjere greie for:

 • generelle prinsipp for kva verknad legemiddel har på kroppen (farmakodynamikk), samt dei viktigaste prinsipp for korleis legemiddel har effekt på målprotein i kroppen.
 • generelle prinsipp for opptak, fordeling og omsetnad av legemiddel i kroppen, samt utskilling av legemiddel frå kroppen (farmakokinetikk).
 • dei ulike legemiddelgruppene
 • dei viktigaste legemidla innanfor odontologisk verksemd.
 • dei vanlegaste orale biverknadene av legemiddel.
 • hovedprinsippa for farmakologisk terapi av orale sjukdommer og symptom.

Ferdigheiter

Kandidaten skal kunne gjere greie for:

 • dei vanlegaste orale biverknader av legemidel.
 • hovedprinsippa for farmakologisk terapi av orale sjukdommer og symptomar.
 • dei vanlegaste orale biverknadene av legemidel.
 • hovedprinsippa for farmakologisk terapi av orale sjukdommer og symptomar.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

 • ha eit kunnskapsgrunnlag for vidare læring i farmakologi.
 • kunne kommunisere med pasientar og helsepersonell om legemiddelbruk, samt verknader og biverknader av legemiddel.
 • kunne vurdere legemiddelinformasjon og faglitteratur kritisk.

Studiepoeng, omfang

3 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Høst, femte semester
Krav til forkunnskapar
Gjennomført og bestått fjerde semester i studieprogrammet
Studiepoengsreduksjon
OD2FAR 3 studiepoeng
Krav til studierett
Integrert masterprogram i odontologi
Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger 21 timer (a 45 minutter)

Undervisninga omfattar ei fagspesifikk forelesingsrekkje i farmakologi, samt forelesingar integrert i anna undervisning. Undervisning blir også gitt i KOS-blokka.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Gruppearbeidet er obligatorisk.

All undervising er obligatorisk, bortsett frå førelesingar.

Studenten er ansvarleg for å melde om fråvær, og ugrunna fråvær er ikkje tillate.

I tillegg til krav om deltaking, må dei faglege krava vere oppfyllde, både når det gjeld kvalitet på arbeidet og tilstrekkeleg mengdetrening.

Vurderingsformer
Det blir arrangert ein 3 timar lang skriftleg eksamen ved slutten av semesteret.
Karakterskala
A-F
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret.
Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem, minimum hvert tredje år.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programutval for odontologiske fag
Emneansvarleg

Førsteamanuensis Olayiwola Adekoya.

olayiwola.adekoya@uib.no

Administrativt ansvarleg
Institutt for klinisk odontologi