Ekstern fordypningspraksis

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Ekstern fordjupingspraksis skal gi studentane erfaring som praktiserande psykolog under systematisk rettleiing, refleksjon og oppfølging, og slik førebu studentane på oppgåvene dei vil møte som yrkesaktiv psykolog. Gjennom praksisperioden skal studentane utvikle evna til å analysere psykologiske problem og problemstillingar. I tillegg skal studentane få auka kompetanse og erfaring knytt til konsultasjon, kartlegging, rådgiving og vurdering av diagnostiske, behandlingsmessige og fagetiske spørsmål. Studentane skal utvikle forståing for profesjonell yrkesutøving, både for enkeltpersonar, organisasjonar og for andre yrkesgrupper. I dette arbeidet vil studentane få rettleiing av psykolog som er tilsett ved praksisinstitusjonen, og i samsvar med eigne retningslinjer for ekstern fordjupingspraksis. Studentane kan velje fordjupingsområde innan: skole- og opplæringspsykologi, samfunnspsykologi, klinisk psykologi og klinisk nevropsykologi. Praksisutplassering skjer i regi av fakultetet/instituttet og inneber i hovudsak utplassering både i sekundær- og primærhelsetenesta i Bergen og samarbeidande fagmiljø i Helse Stavanger, Helse Førde og Helse Fonna (Haugesund). Studentane kan søke eksternpraksis ved institusjonar i Noreg eller utanlands etter vurdering og avtale i regi av fakultetet/instituttet.

Ekstern fordjupingspraksis (30 sp) blir gjennomført over 19 veker med 5 dagars arbeidsveke.

More information about external practical training

Læringsutbyte

Kunnskapar

Ved fullført praksis kan kandidaten:

 • analysere og beskrive arbeidsoppgåver og praktisk rolleutøving som er karakteristisk for psykologar i det aktuelle fordjupingsområdet
 • analysere forholdet mellom forskingsbasert psykologisk kunnskap, spesifikke situasjonar, utøving av skjøn og konkret beslutningstaking innan det relevante praksisfeltet

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • anvende psykologisk kunnskap og arbeidsmetodikk på problem og saksområde for psykologarbeid innan fordjupingsområdet

Generell kompetanse

Ved fullført emne kan kandidaten:

 • vise adekvat respekt for personar, grupper og system som psykologarbeidet er omfatta av
 • reflektere over korleis psykologisk kunnskap kan ha implikasjonar for praksis
 • analysere profesjonell og fagetisk yrkesutøving innan fordjupingsområdet
 • reflektere om korleis evaluering av eigen praksis er ein integrert del av profesjonell verksemd som psykolog
 • reflektere om det å diskutere, forhalde seg til og forstå individet i ein større arbeidssamanheng
 • kommunisere om faglege problemstillingar og tiltak innanfor fagområdet med andre helseaktørar
 • anvende kunnskap om andre faggruppers kompetanse og ansvarsområde til å samhandle både tverrfagleg og tverrprofesjonelt

Fulltid/deltid

Fulltid

Studiepoeng, omfang

30

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust / Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Alle tidlegare kurs og emne som inngår i profesjonsstudiet må vere gjennomført og bestått.
Tilrådde forkunnskapar
.
Studiepoengsreduksjon
.
Krav til studierett
Profesjonsstudiet i psykologi
Arbeids- og undervisningsformer
.
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning

Selve praksisarbeidet, samt veiledning.

Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Gjennomføring av ekstern fordjupingspraksis, inklusive rapportar i samband med ekstern fordjupingspraksis: Rettleiar har plikt til å gi skriftleg tilbakemelding til fakultetet om at rettleiing finn stad i samsvar med retningslinjene.
 • Ved avslutning av praksisperioden skal både rettleiar og student levere skriftlege evalueringar av praksis til fakultetet. Rettleiar skal i tillegg vurdere studentens praksisarbeid i tråd med vedtatte skriftlege retningslinjer, og denne vurderinga vil gi grunnlag for godkjenning av ekstern fordjupingspraksis.

 • Deltaking på praksisseminar om tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS)
 • Deltaking på digital seminarrekke for å binde saman teori og praksis
 • Obligatoriske arbeidskrav er gjenstand for vurderinga Godkjent / Ikkje godkjent.

  Vurderingsformer
  Emnet er greidd når alle obligatoriske undervisningsaktivitetar er gjennomførde og godkjende.
  Karakterskala
  Bestått / Ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Haust / Vår
  Litteraturliste
  .
  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  .
  Programansvarleg
  Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Institutt for klinisk psykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet