Metode II - Kvantitativ og kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Tema 1: Kvalitativ metode og djubdeintervju

Kurset gir ein introduksjon til det kunnskapsteoretiske grunnlaget for kvalitativ forskingsmetode. Det tek særleg utgangspunkt i eit hermeneutisk-fenomenologisk perspektiv, men vil også gi oversikt over andre sentrale tilnærmingar. Kurset gir vidare praktisk øving i gjennomføring av kvalitative forskingsintervju. Denne innføringsøvinga bygger på eit klinisk perspektiv og kan kun erstattast av kurs som tek utgangspunkt i tilsvarande rammeverk. Kurset gir også ei oversikt over ulike måtar å evaluere kvalitativ forsking på, og korleis kunnskap frå slike studiar kan anvendast i psykologisk praksis.

Tema 2: Kvantitativ metode

Kurset gir ei innføring i grunnleggande metodar for beskriving, behandling og oppsummering av kvantitativt datamateriale. Det blir gitt opplæring i vanlege former for organisering av kvantitative data, ulike former for beskriving og oppsummering av slike data, samt sentrale prinsipp for å gjere statistiske slutningar. Gjennom praktiske øvingar vil studentane få trening i bearbeiding og oppsummering av kvantitativ informasjon. Vidare vil kurset gi ei innføring i korleis ein kan evaluere og anvende kunnskap frå kvantitativ forskning i psykologisk praksis.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgande læringsutbytte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse

Kunnskapar

Studenten kan:

 • gjere greie for ulike kvalitative og kvantitative forskingsmetodar innanfor psykologi
 • gjere greie for sentrale trekk ved det kunnskapsteoretiske grunnlaget for kvalitative og kvantitative forskingsmetodar
 • gjere greie for kvalitetskriterium i forsking, inkludert prinsipp for openheit i vitskapleg arbeid
 • kritisk analysere relevant forsking og meistre psykologfaglege uttrykksformer
 • sjølvstendig grunngi val og bruk av relevante metodiske verktøy og utføre ulike kvantitative og kvalitative analysar
 • forklare og drøfte etiske spørsmål og personvernomsyn som er knytte til gjennomføring av kvalitativ og kvantitativ forsking
 • gjere greie for hermeneutisk-fenomenologisk forskingsmetode, mogelegheiter og avgrensingar ved djubdeintervju, samt drøfte sentrale kvalitetskriterium for kvalitativ forsking
 • gjere greie for betydinga av refleksivitet i innsamling og analyse av kvalitativt datamateriale med særleg vekt på forholdet mellom intervjuperson og intervjuar
 • beskrive og differensiere hovudtilnærmingar til kvantitativ dataanalyse
 • identifisere situasjonar der det er relevant å bruke ulike former for kvantitativ dataanalyse
 • kjenne til prinsipp for organisering av kvantitativt datamateriale
 • kjenne til grunnleggande statistiske omgrep som sentraltendens, spreiing (spredning) og samanheng
 • Kjenne til prinsipp for statistiske slutningar

Ferdigheiter

Studenten kan:

 • utforme forskingsspørsmål som er eigna for kvalitativ eller kvantitativ forsking
 • vurdere kvalitet på kvalitative og kvantitative undersøkingar
 • utforme ein intervjuguide, gjennomføre eit kvalitativt forskingsintervju, samt kode og analysere transkribert intervjumateriale
 • rapportere metodisk framgangsmåte, presentere kvalitative forskingsfunn og drøfte funna refleksivt innanfor format av skriftlege forskingsarbeid
 • skape kontakt og innhente informasjon om andres erfaringar gjennom intervju
 • legge til rette og organisere kvantitative data ved hjelp av standard programvare
 • framstille enkel univariat og bivariat statistikk ved hjelp av standard programvare
 • tolke resultat frå statistiske analysar av bivariate samanhengar og forskjellar mellom grupper
 • kommunisere resultat frå statistiske analysar i samsvar med vitskaplege standardar

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • stille seg kritisk og reflektert til mogelegheiter og avgrensingar ved kvalitativ og kvantitativ forsking
 • reflektere over intervjusituasjonens etiske og mellommenneskelege dynamikk

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
PSYK113 - Innføring i metode
Tilrådde forkunnskapar
.
Studiepoengsreduksjon
.
Krav til studierett
Profesjonsstudiet i psykologi
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesningar, seminar og gruppeøvingar
Undervisningsformer og omfang av organisert undervisning
Forelesninger, seminarer og gruppeøvelser
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Tema 1: Kvalitativ metode og dybdeintervju

 • Gjennomført intervjuøving og evalueringsøving (godkjenning av lærar)
 • Skriftleg innlevering (godkjenning av lærar)

Tema 2: Kvantitativ metode

 • Deltaking i øvingar (godkjenning av lærar)
 • Fullførte oppgåver knytte til forelesingstema (godkjenning av lærar)
 • Kursprøve på kvantitative data-analysar på relevant kunnskapsområde (godkjenning av lærar)

Obligatoriske arbeidskrav blir vurdert som Godkjent / Ikkje godkjent.

Vurderingsformer
Emnet blir vurdert som bestått når alle obligatoriske arbeidskrav er gjennomført og godkjent.
Karakterskala
Greidd / Ikkje greidd
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juni.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
.
Programansvarleg
Fagrådet for profesjonsutdanningen i psykologi har ansvar for fagleg innhald, oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der
Emneansvarleg
Institutt for klinisk psykologi
Administrativt ansvarleg
Det psykologiske fakultet