Psykologiens vitskapsteori og forskingsmetodar

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet vil gi ei innføring i psykologiens vitskapsteori, grunnleggande metodiske omgrep og vitskaplege design. Forholdet mellom teoretisk kunnskap og praksiskunnskap vil bli gjennomgått. Eit gjennomgåande tema er forholdet mellom psykologisk vitskap, samfunn og verdiar. Grunnleggande problemstillingar knytte til samanhengar mellom forskingsspørsmål og val av metodisk design vil bli drøfta. Kurset skal danne grunnlag for å analysere psykologifagets vitskapsteoretiske forankringar gjennom studiets vidare fordjuping i basaldisiplinar og anvende fag, og slik kunne bidra til nytenking i faget.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • kan vise til særtrekk ved sentrale tradisjonar innanfor vitskapsteori som er viktige for psykologisk vitskap og psykologprofesjonen
 • kan gjere greie for forholdet mellom teoretisk kunnskap og praksiskunnskap innan profesjonell psykologverksemd
 • kan analysere korleis kultur og verdisyn påverkar epistemologi, teori og empiri innanfor faget
 • kan gjere greie for sentrale vitskaplege omgrep

Ferdigheiter

 • kan analysere og kritisere samtidas psykologiske teoriar og diskursar vitskapsteoretisk
 • kan drøfte kriterium for a¿ skilje vitskap frå «pseudovitskap»
 • kan drøfte ulike forståingar av vitskapleg kvalitet.
 • kan forstå det vitskapsteoretiske grunnlaget for empiriske metodar i psykologien.

Generell kompetanse

 • kan vurdere vitskapsteoretisk ståstad i påstandar om saksforhold, og vere kjeldekritisk
 • kan analysere psykologifagets vitskapsteoretiske forankringar og slik bidra til nytenking i psykologifaget
 • kan reflektere over sentrale problemstillingar innan psykologiens vitskapsteori
 • kan analysere teoretiske og kliniske problemstillingar ut frå ei vitskapsteoretisk forståing

Studiepoeng, omfang

5

Studienivå (studiesyklus)

Profesjonsstudiet i psykologi

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
PRPSYK100 og PRPSYK301A (eventuelt PROPSY100 og PROPSY301A) må vere gjennomført og bestått.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Profesjonsstudiet i psykologi
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesingar, seminar og gruppeøvingar
Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Godkjend fleirvalsoppgåve
 • Godkjent refleksjonsnotat (1 500 ord)
 • Deltaking i seminar (100 % obligatorisk oppmøte)

 • Vurderingsformer
  Godkjend obligatorisk undervisningsaktivitet
  Karakterskala
  Bestått / Ikkje bestått
  Vurderingssemester
  Haust
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil normalt vere klar innan 1. juli.
  Emneevaluering
  Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  .
  Programansvarleg
  Fagrådet for profesjonsutdanninga i psykologi har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet, og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
  Emneansvarleg
  Institutt for klinisk psykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet