Metode

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Målet med emnet er å gje grunnleggande kompetanse og ferdigheiter i sentrale forskningsmetoder, med vekt på analysering og fortolkning av kvantitative og kvalitative data.

Emnet er sett saman av to delar: forskingsmetode og praktisk data-analyse/øvingar. Innanfor kvantitativ metode vil emnet i hovudsak ta for seg bruk av den generelle lineære modellen, som blant anna omfattar regresjon og variansanalyse. Hovudfokuset i emnet er på parametrisk statistikk. Innanfor kvalitativ metode vil kurset gje ei innføring i intervju og tematisk analyse.

Studentane vil få trening i organiseringa av dataanalytisk programvare, og kompetanse til å utføra ulike typar analysar ved hjelp av slike program.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Ved fullført emne kan studenten:

 • gjere greie for mål på sentraltendens, variasjon og samvariasjon
 • gjere greie for hovedprinsippa i signifikantstesting og estimering
 • gjere greie for metodar for å samanlikne gruppar (som t.d. t-test og ANOVA) og metodar for å undersøke samanhengen mellom variabler (f.eks. korrelasjon og regresjon)
 • gjere greie for føresetnader for lineære modellar
 • vise kjennskap til omgrepet og idéen bak effektstyrke innan kvantitativ metode
 • gjere greie for kjenneteikn og bruksområde for kvalitativt intervju
 • gjere greie for kjenneteikn og bruksområde ved tematisk analyse av kvalitative data (t.d. semistrukturerte intervju)

Ferdigheiter

Ved fullført emne kan studenten:

 • foreslå relevante design, datainnsamling og analysar som er egna til å svare på forskingsspørsmål
 • gjennomføre relevante analysar med standard programvare
 • tolke resultat frå dataanalyser i samanheng med forskingsspørsmål

Generell komptanse

Emnet vil overordna gje studentane kompetanse til å kritisk vurdera eigne og andres resonnement ut frå vitskapsteoretiske og metodiske perspektiv. Studentane vil få kjennskap til vanlege feilkjelder, etiske problemstillingar og avgrensingar knytt til både kvantitative og kvalitative metodar. Studentane skal vere i stand til å nytte metodiske omgrep i analysar av spørsmål som stammar frå ulike kjelder, som til dømes avisar og sosiale medium i tillegg til faglitteratur.

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår. Emnet tilbys første gang Vår 2018.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Fagleg overlapp
 • PSYK202 B = 15 studiepoeng i reduksjon
 • PSYK202 A = 10 studiepoeng i reduksjon.
 • PSYK202 C = 5 studiepoeng i reduksjon.
 • Studiepoengsreduksjon
  Ikkje aktuelt
  Krav til studierett

  Emnet krev studierett ved eit av følgjande studieprogram:

  • Bachelorprogrammet i arbeids- og organisasjonspsykologi
  • Bachelorprogrammet i generell psykologi
  • Bachelorprogrammet i pedagogikk
  • Bachelor i spesialpedagogikk
  Arbeids- og undervisningsformer

  Organisert undervisning

  Førelesingar i metode totalt: 18-22 timar.

  Dataøvingar i praktisk dataanalyse totalt: 10-14 timar

  Seminarer totalt: 4-6 timer

  Obligatorisk undervisningsaktivitet
 • Obligatorisk gjennomføring av to fleirvalsprøvar.
 • Obligatorisk innlevering av ei oppgåve med dokumenterte analyser av data og fortolking av resultater. Oppgåva skrivast i grupper på tre studenter. Vert godkjent av faglærar.
 • Obligatoriske krav må vere godkjent før ein kan ta eksamen i emnet. Dei obligatoriske aktivitetane er gyldige i tre semester (det semesteret ein gjennomfører aktivitetane og dei to påfølgjande semstera).
 • Vurderingsformer

  I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

  • 4 timar skuleeksamen .
  Karakterskala
  Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F.
  Vurderingssemester
  Vår
  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Emnet vert evaluert i tråd med Det psykologiske fakultet sine rutinar for deltakande evaluering og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
  Hjelpemiddel til eksamen
  Ingen
  Programansvarleg
  Institutt for samfunnspsykologi
  Emneansvarleg
  Institutt for samfunnspsykologi
  Administrativt ansvarleg
  Det psykologiske fakultet
  Institutt
  Institutt for samfunnspsykologi