Komplisert sorg: teori og behandling

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål at studentene skal tilegne seg inngående forskningsbasert og praksisnær kunnskap om forskjellige former for komplisert sorg og hvordan disse kan behandles.

Studiet tar opp temaer som teorier om komplisert sorg, kartleggingsverktøy, diagnostikk og behandling/rådgiving. Studiet vil inngående belyse sorg etter brå død og traumatiske hendelser.

Læringsutbyte

KunnskapVed endt emne skal kandidatene:- Ha inngående kunnskap om forskjellige typer komplisert sorg hos barn og voksne- Kunne redegjøre for skillet mellom traumer og sorg- Kunne gi en utfyllende redegjørelse for forskjellige forståelsesmodeller for kompliserte sorgreaksjoner og risiko- og beskyttelsesfaktorer- Ha kunnskap om forebyggende strategier- Ha avansert kunnskap om intervensjoner for kompliserte sorgreaksjoner som retter seg mot individet, par, familier og grupper

FerdigheterVed endt emne skal kandidatene kunne:- Ha gjenkjennelseskompetanse- Bruke av screeninginstrumenter i diagnostisk øyemed (både komplisert sorg hos barn og voksne)- Ha kjennskap til sentrale differensialdiagnostiske vurderinger og utfordringer

Generell kompetanseVed endt emne skal kandidatene kunne:- Kommunisere om feltet komplisert sorg med fagpersoner og til allmenheten- Anvende kunnskapen på nye klienter

Studiepoeng, omfang

Emnet har eit omfang på 15 studiepoeng og går over ett semester.

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår eller haust, emnet går over ett semester.

Undervisningsstad

Universitetet i Bergen, fysisk (første samling) og digital undervising (samling to og tre)
Krav til forkunnskapar
Deltakarane må ha minst 3-årig helse eller sosialfagleg utdanning eller fullført og bestått PSYK648 eller PSYK653/Sorg: forståing, støtte og tiltak.
Studiepoengsreduksjon
Ikkje aktuelt
Krav til studierett
Emnet er ope for inntil 25 studentar med studierett på masternivå. (EVU)
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga går over ett semester og er lagt til tre samlingar. Første samling går over tre dager, de resterende to samlinger går over to dager. Undervisningen er fysisk med oppmøte første samling, de to siste samlingene er digitale. Samlingane vekslar mellom bruk av forelesning, lærerinstruerte øvingar, litteraturstudiar, bruk av videodemonstrasjonar og oppgåveskriving. Det blir lagt vekt på at metodane skal vera varierte, med gode moglegheiter for eigenaktiviteter, refleksjon og diskusjon. Mellom samlingene vil det bli gitt mulighet for å sende inn og få tilbakemelding på skriftlige oppgaver.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det er obligatorisk å delta på oppstartsamlingen og minimum en av de to øvrige samlingene. Det er et krav for å kunne gå opp til eksamen at man har sendt inn minimum en oppgave.
Vurderingsformer
Hjemmeeksamen over 10 dager med innlevering av oppgave på 3000 ord (+/- 10%).
Karakterskala
Bokstavkarakterer A-F
Vurderingssemester
Vår eller haust. Eksamen blir gjennomført samme semester som det gis undervisning.
Litteraturliste
Litteraturlisten er på ca 800 sider. Litteraturlisten vil vera klar innan 01.06. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med Det psykologiske fakultetet sine rutinar for deltakande evaluering og UIB sitt kvalitetssikringssystem
Hjelpemiddel til eksamen
Alle hjelpemidlar
Programansvarleg
Senter for krisepsykologi ved Det psykologiske fakultet
Emneansvarleg
Senter for krisepsykologi ved Det psykologiske fakultet
Administrativt ansvarleg
Senter for krisepsykologi ved Det psykologiske fakultet