Fagdidaktikk for religionsvitskap 1 (for vidaregåande skule) lektorutdanning

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet skal gi kompetanse i religionsvitskapleg fagdidaktikk. Studenten skal få innsikt i religions- og livssynsfagas plass i skulen og samfunnet. Det vert lagt vekt på analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing. Studentane skal lære å sjølvstendig planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i religion- og livssynsfaget i vidaregåande skule.

Læringsutbyte

Kunnskapar:

Studenten skal

- gjere greie for og drøfte sentrale perspektiv i religionsvitskapleg fagdidaktikk

- ha kunnskap om læreplanane i religions- og livssynsfaga, og kunne analysera dei kritisk

- forklare utfordringar med religionsfagas plass i skolen

Ferdigheiter:

Studenten skal

- planleggje og gjennomføre ei undervisningsøkt i religions- og livssynsfaget på vidaregåande trinn

- bruke fagdidaktisk teori til å vurdere og reflektere kritisk undervisning

- fagleg grunngje val av ulike læringsaktivitetar og arbeidsmåtar tilpassa elevar på vidaregåande trinn

Generell kompetanse:

Studenten skal

- konkretisere målsetjingane i religions- og livssynsfaga med utgangspunkt i fagleg kunnskap.

- utvikle eigen fagdidaktisk kompetanse

- nytte fag- og fagdidaktisk kunnskap til å kritisk reflektere over profesjonsetiske og utdanningspolitiske spørsmål

Studiepoeng, omfang

5 stp

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Opptak til Integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet. Gjennomført PEDA111 og minimum 30 studiepoeng innan religionsvitenskap.
Tilrådde forkunnskapar
-
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Opptak til Integrert lektorutdanning ved Det humanistiske fakultet.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar, seminar og 12 dagar praksis med for- og etterarbeid
Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Obligatorisk frammøte på minst 80 prosent av forelesings- og seminarundervisninga.

100 prosent oppmøte i praksis inkludert for- og etterarbeid.Frammøte på forelesingane og seminara dannar grunnlaget for fagdidaktiske drøftingar av utdanningsløp, læreplanen og religionsdidaktiske problemstillingar. Dette skal leie fram til fagleg, didaktisk, yrkesetisk og sosial kompetanse, som igjen skal føre til naudsynt kompetanse for endring og utvikling. - 12 dagar praksis.

- For å kunne gå opp til eksamen i RELDI111 kan studentane i tillegg bli pålagt å gjere inntil 2 obligatoriske arbeidskrav innan fastsette tidsfristar. Omfang og konkretisering av obligatoriske aktivitetar vil gå fram av semester- og eksamensplanar.

Vurderingsformer

Rettleidd semesteroppgåve (om lag 1500 ord)

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust
Litteraturliste
Pensum er på opptil 500 sider.
Emneevaluering
Undervisinga vert evaluert i tråd med instituttet sine retningsliner og UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Emneansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap
Administrativt ansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap