Bacheloroppgåve i systematisk religionsvitskap - Lektorutdanninga

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet har som mål at studenten skal få kjennskap til systematisk religionsvitskap. Systematisk religionsvitskap drøfter religionshistoriske problemstillingar på tvers av enkeltreligionar. Studenten skal skrive ei samanliknande oppgåve basert på ei problemstilling, som kombinerer teoretiske spørsmål og kjelder (empiri) frå forskjellige religiøse tradisjonar.

RELVI250L er ei obligatorisk del av spesialiseringa i religionsvitskap (Gjelder for studentar som er tatt opp til Lektorutdanninga med religionsvitskap som fag II)

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

- har kjennskap til systematiske forståingar av religion

- har kunnskap om sentrale omgrep innafor religionsforsking

- har kjennskap til samanlikning i religionsvitskap

Ferdigheiter

Studenten

- kan behandle religiøse fenomen på ein systematisk og kristisk måte

- kan vurdere likskapar og ulikskapar i religiøse fenomen på tvers av fleire religionar

- kan kombinere teoretisk innsikt og empirisk kunnskap

- kan søkje, behandle og vurdere informasjon kritisk

Generell kompetanse

Studenten

- kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgåver om nye tema

- kan utføre prosjektbasert arbeid

- kan arbeide både sjølvstendig og som deltakar i ei gruppe

- kan behandle store mengder informasjon og litteratur innafor avgrensa tid

- kan skrive ei oppgåve i tråd med akademisk kjeldebruk og referanseteknikkar

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

10 ECTS

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ex.phil og ex.fac skal vere avlagt. Studentane skal ha tatt RELV101 samt to andre emne i religionsvitskap tilsvarande 30 studiepoeng.
Tilrådde forkunnskapar
Studenten bør ha gode engelskkunnskapar ettersom ein stor del av pensumlitteraturen er på engelsk.
Studiepoengsreduksjon
Emnet har fullt fagleg overlapp med RELV250. Ein kombinasjon av dei to emna, vil gie studiepoengreduksjon på 10 studiepoeng.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle studentar med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer
Normalt 10-14 forelesingar og/eller seminar à to timar, workshop, framleggsseminar, (symposium) og UB-kurs. Tilbod om rettleiing av bacheloroppgåva.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Emnet har følgjande obligatoriske undervisningsaktivitetar:

  • Temaomtale og litteraturomtale (1500 ord) som vert levert ca. mars månad. Ei omtale/mal vil bli gjort tilgjengeleg på Mitt UiB minst ein månad i forkant av innleveringsfrist.
  • Presentasjon av prosjekt på eit symposium som vert arrangert i ca. april månad. Nærare opplysningar om symposiet og krav til presentasjonane vert kunngjort på Mitt UiB minst ein månad i forkant av symposiet.

Obligatoriske undervisningsaktivitetar vert vurdert til godkjent/ikkje godkjent, og begge dei obligatoriske undervisningsaktivitetane i emnet må verte godkjent i éitt og same undervisningssemester for å kunne gå opp til vurdering.

Godkjenninga av obligatoriske undervisningsaktivitetar er gyldig i undervisningssemesteret dei vert godkjent og dei to påfølgjande semestra.

Vurderingsformer

I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer:

Eksamen består av ei bacheloroppgåve.

Bacheloroppgåva skal på ein komparativ måte kaste lys over eit religionshistorisk/religionsvitskapleg problem, fenomen eller omgrep. Bacheloroppgåva skal ha eit omfang på om lag 6000 ord.

Obligatoriske arbeidskrav må vere gyldige for å få vurdert eksamen.

Bacheloroppgåva kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
I tillegg til ei liste over anbefalt litteratur som vert gjort tilgjengeleg for studentane, skal studentane finne fram til relevante kjelder og forskningslitteratur (om lag 600 sider) for sine bacheloroppgåver.
Emneevaluering
I samband med instituttet sitt kontinuerlege arbeid for å forbetra studiet vert det regelmessig organisert studentevaluering av studieopplegg og undervisning, med tilbakemelding til studentane. Evalueringsresultata vil liggje til grunn for revisjonar av studieplanar, pensum og studie-/undervisningsopplegg.
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Programstyret for religionsvitskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur - og religionsvitskap.
Emneansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur - og religionsvitskap.
Administrativt ansvarleg
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap (AHKR)