Særemne

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

RUS306 er eit masteroppgåveførebuande kurs og har som mål at studentane får utdjupa innsikt i eit særemne innanfor russisk språk-, litteratur- eller kulturvitskap

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

  • har utdjupa innsikt innanfor eit særemne i russisk språk-, litteratur- eller kulturvitskap

Ferdigheiter:

Studenten

  • har opparbeidd seg god kjeldekritisk sans i omgang med forskingslitteratur
  • har trena seg i formidling av vitskaplege problemstillingar

Generell kompetanse:

Studenten

  • er i stand til å arbeide på sjølvstendig vis med forskingslitteratur, kjeldekritikk og vitskaplege problemstillingar.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår / Haust, uregelmessig emne

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav.
Tilrådde forkunnskapar
RUS301, RUS302 eller tilsvarande emne.
Studiepoengsreduksjon
-
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i russisk ved UiB. Studentar på andre masterprogram med tilfredsstillande forkunnskapar kan søkje Institutt for framandspråk om å få melde seg til emnet.
Arbeids- og undervisningsformer
Kurset blir vanlegvis gitt som lesekurs med tre rettleiingsmøte i semesteret. Studenten utarbeider under rettleiing ei pensumliste tilpassa emnet.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Munnleg presentasjon. Emnet for presentasjonen blir fastsett i samråd med rettleiar og framføringa blir lagt til eit oppgåveseminar (RUS350). Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.
Vurderingsformer
Heimeeksamen (omfang: 3000-4000 ord, 7 dagar).
Karakterskala
Det blir nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Ordinær slutteksamen i semester med undervisning (vår/haust). Det er òg vurdering tidleg i det påfølgjande semesteret i semester det ikkje er undervisning i emnet for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste
Studentane setjer i samråd med rettleiar opp eit pensum på omlag 1500-2000 sidar.
Emneevaluering
Emneevalueringar blir gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje aktuelt.
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for russisk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.