Klimahandling feltkurs: årsaker, konsekvenser og løsninger på klimautfordringene

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I 2015 vedtok FN 2030-agendaen for bærekraftig utvikling, med 17 sammenkoblede bærekraftsmål (SDG) som adresserer de globale utfordringene fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, velstand, fred og rettferdighet. Dette kurset tar sikte på å rekruttere en tverrfaglig studentgruppe for å legge til rette for individuelle meningsforskjeller og handlinger, kulturell og sosial bakgrunn og læringsforhandlinger på tvers av disse forskjellene.

I tillegg til webinarer og workshops, vil kurset foregå ombord på Statsraad Lehmkuhl. Å bo og studere ombord vil lette aktiv og eksperimentell læring. Arbeid i team vil fremheve viktigheten av samarbeid enten det er å seile på et høyt skip eller å bidra til en bærekraftig fremtid. Inkludering og samhandling med lokale studenter fra karibiske universiteter vil sikre utveksling av kunnskap og førstehånds erfaring med diskusjon om konsekvensene og løsningene på klimaendringene.

Læringsutbyte

Kunnskap

Etter fullført kurs skal en student kunne:

 • Ta del i bærekraftsutfordringene i Agenda 2030, mens en anerkjenner rollen som individuelle og kollektive handlinger.
 • Reflektere over havenes rolle i globale klima-, økologiske, oseanografiske og matsystemer
 • Forklare drivhuseffekten og den relative betydningen av naturlige og menneskeskapte utslipp for klimaendringene i fortiden og fremtiden.
 • Forklare grunnleggende oseanografiske og merologiske begreper, knyttet til globale vindsystemer og havstrømmer.
 • Gjenkjenne menneskers innvirkning på klimasystemet og vurdere risikoen for lokale økosystemer og samfunn.
 • Forklare de internasjonale rammene for klimavurdering, tilpasning og avbøting.
 • Gjenkjenne og forklare sammenhenger mellom sosiale, kulturelle, økonomiske og miljømessige utfordringer for å oppnå sosialt rettferdige og bærekraftige samfunn.

Ferdigheter

Etter fullført kurs skal en student kunne:

 • Vurdere hvilke menneskelige aktiviteter som bidrar mest til klimaendringene (på individuelt, lokalt, nasjonalt og globalt nivå)
 • Evaluere bærekraftsløsninger og deres innvirkning.
 • Utforske sammenhenger og kontraster mellom vitenskapelig litteratur og litteratur som rapporter, konvensjoner og populærvitenskapelig litteratur
 • Analysere gjeldende vitenskapelig kunnskap og identifisere forskningsbehov knyttet til SDG
 • Utforme en studie ved hjelp av kvalitative og kvantitative forskningsmetoder, og forklare hvordan disse er nødvendige for å finne løsninger for bærekraftig utvikling
 • Evaluere klimatilpasningstiltak.

Generell kompetanse

Etter fullført kurs skal en student kunne:

 • Imøtekomme individuelle meningsforskjeller og handlinger, kulturell og sosial bakgrunn og forhandle på tvers av tverrfaglige forskjeller.
 • Identifisere forskjeller mellom vitenskapelig kunnskap, verdier og meninger, og kritisk evaluere ulike typer argumenter i samfunnsrelevante debatter.
 • Samle, tolke og kommunisere data i felt.
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger og gjennomføre fagfellevurderinger muntlig og i skriftlig form.
 • Komponere og bruk vitenskapelig gyldige argumenter i samfunnsrelevante debatter.
 • Analysere usikkerhet og dens rolle i vitenskap og beslutningstaking.
 • Evaluere nåværende politiske prosesser og måter å påvirke disse på individuelt, lokalt og regionalt nivå.

Studiepoeng, omfang

5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master/PhD

Undervisningssemester

Høst. Tokt ombord på Statsraad Lehmkuhl 8. - 28. November, 2021. Emnet  har begrenset antall plasser, og opptak til emnet baseres på søknad med CV og motivasjonsbrev. Opptaksprosessen går igjennom forskerskolen CHESS:https://chess.w.uib.no/event/chess-acdc-one-ocean-field-course-2021/?instance_id=138. Fristen for å søke er 18. juni 2021.

Informasjon om nye toktrunder vil bli kunngjort i god tid. P.t. er ikke nye kjøringer planlagt, men vil blir kunngjort dersom undervisningsmidler blir tildelt.

Undervisningsstad

Kurset er basert på en uke med webinarer, en workshop i Bergen, og en uke på Statsraad Lehmkuhl, etterfulgt av en workshop i Paris.
Krav til forkunnskapar
Ingen. 
Tilrådde forkunnskapar
SDG213 eller tilsvarende emne om klimahandling og bærekraftig utvikling.
Studiepoengsreduksjon
ingen. 
Krav til studierett
Kurset er åpent for alle studenter ved UiB, i tilegg til medlemmer av CHESS og ADCD partneruniversiteter. Tilskudd for å dekke deltakelseskostnader er imidlertid for tiden begrenset til studenter fra CHESS- og ACDC-partnere.
Arbeids- og undervisningsformer

SDG313 foregår ombord på seilskipet Statsraad Lehmkuhl. Alle studenter skal være seilingstraneer, og vil bli ta del i mannskapets daglige rutiner og forventes å spille en aktiv rolle om bord. Studentene vil være på vakt 2 x 4 timer per dag, også om natten under tilsyn av mannskapet (i tillegg til tid brukt på kursaktivitetene). Når du er på vakt inkluderer oppgavene f.eks. trimme seil, bemanning av roret, se ut, brannvakt.

Dette kurset er basert på aktive læringsmetoder, der studentene spiller en nøkkelrolle i læringen. Studentene skal arbeide i grupper, med individuelle og gruppeoppgaver.

5ECTS tilsvarer 133,5 studietimer inkludert alt studierelatert arbeid, men unntatt obligatorisk tjenestetid om bord (2 x 4 timer).

Obligatorisk undervisningsaktivitet
Det er obliatorisk deltaking på hele kurset. Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for å få vurdering i emnet. 
Vurderingsformer
Mappevurdering bestående av:
 • individuelle essays og refleksjonsnotat
 • gruppeprosjekt og presentasjon
 • fagfellevurdering av medstudenters oppgaver
 • forberede seg på og delta i diskusjonsgrupper
 • oppsøkende (f.eks. kommunisere med skoler og forberede presentasjoner for lokalsamfunn i havner)
 • vitenskapelig video (presentere gruppeprosjekt)
Karakterskala
Bestått/ikke bestått. 
Vurderingssemester
Haust. Vurdering er berre mogleg i semester med undervisning. 
Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.
Emneevaluering
Emnet vil evaluerast i tråd med UiBs kvalitetssystem. 
Hjelpemiddel til eksamen
ingen. 
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Prof. Kerim Hestnes Nisancioglu 
Administrativt ansvarleg
Institutt for geovitenskap har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.