Fordjupning i latinamerikansk kulturkunnskap

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

SLAN642 er eit fordjupingsemne i latinamerikansk kulturkunnskap på 15 studiepoeng. Tema kan variera frå semester til semester.

Læringsutbyte

Studietilbodet skal leggja til rette for fordjuping i eit emne frå latinamerikansk kulturkunnskap, t.d. ein periode, eit land, eit tema. Ein kan henta emnet i eit tekstutval frå perioden 1492 og fram til vår eiga tid.

Studentane skal ha brei generell kunnskap innafor disiplinen. Dei skal bruka sine kunnskapar kritisk og reflektera over eigen fagleg praksis.

Studentane skal sjølvstendig kunna halda fram eiga kompetanseutvikling og spesialisering.

Emnet kan søkjast innpassa i ei spesialisering i spansk språk og latinamerikastudium i ei bachelorgrad ved UiB. Emnet stettar kravet til sjølvstendig arbeid som må inngå i ei bachelorgrad.

Fulltid/deltid

-

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust (annakvart haustsemester frå 2012)

Undervisningsstad

Bergen/Internett
Krav til forkunnskapar
Sjå anbefalte forkunnskaper
Tilrådde forkunnskapar
SLAN642 legg til grunn spanskkunnskapar som svarar til emna på 100-nivå i Spansk språk og latinamerikastudium/Nettspansk. Undervisninga byggjer vidare på SLAN612.
Studiepoengsreduksjon
SPLA203/SPLA253 (15 stp)
Krav til studierett
Emnet er ope for dei som har fått tildelt EVU-rett til emnet etter søknad og opptak gjennom Kontor for etter- og videreutdanning.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga er organisert som seminar over Internett, og går over åtte veker, med to undervisningstimar i veka. Det er ei obligatorisk samling på to dagar i Bergen, ved oppstart av kurset.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er obligatorisk å møta på oppstartssamlinga i Bergen. Fråver blir kun godskrive med gyldig dokumentasjon (sjukmelding og liknande).

Den rettleidde oppgåva som blir omtalt under Vurderingsformer skal sendast inn til rettleiing i løpet av semesteret, innan oppsette fristar. Fristane er endelege, og studentane pliktar sjølve å halda seg informerte om desse. Det er òg obligatorisk for studentane å møta til rettleiing til avtalt tidspunkt. Det blir sett opp to rettleiingstimar etter avtale mellom student og rettleiar. Rettleiing blir gitt per telefon eller over Internett.

Obligatoriske arbeidskrav er gyldige i eitt semester etter det undervisningssemesteret dei vart godkjente.

Vurderingsformer

Ei rettleidd oppgåve og munnleg eksamen. Oppgåva skal vera på om lag 12 standardsider (dobbel lineavstand og 12 punkt Times New Roman eller liknande skrifttype) pluss bibliografi, skriven på spansk. Munnleg eksamen er ei samtale på spansk om pensum, der òg oppgåva kan trekkjast inn.

Den rettleidde oppgåva og den munnlege delen av eksamen tel båe 50 prosent. Stryk i ein av desse delane fører til stryk i SLAN642. Båe eksamensdelane må vera greidde i same semester. Det blir høve til å levera eksamensoppgåve og gå opp til munnleg eksamen annakvart haustsemester (frå 2011), i tillegg til påfølgjande undervisningsfrie semester.

Studentar som tek eksamen i det undervisningsfrie semesteret har ikkje rett på rettleiing.

Karakterskala
Ved sensur av emnet nyttast karakterskalaen A-F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum (om lag 800 sider) skal innehalde historiske tekstar,

vitskaplege artiklar, fagtekstar og relevante dokument knytt

til det temaet det blir undervist i.

Dersom ein har følgd undervisninga i emnet eit tidlegare semester, kan ein søkje om å legge opp pensum tilsvarande dette semesteret.

Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
-
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.