Velferd, ulikskap og livsløp

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

SOS320 er eit valemne som er knytt til eit av forskingsprofilområda til instituttet: velferd, ulikskap og livsløp. Målet med emnet er å utvikle kunnskap om sentrale tema, problemstillingar og forskingstradisjonar på dette området. Både klassiske og nyare teoriar, diskusjonar og forsking vert tatt opp. Det vert lagt vekt på å setje norske debattar inn i ein komparativ kontekst. Forskinga til dei tilsette ved instituttet vil ha ein sentral plass i undervisninga. Difor vert det fokusert på tema som fordeling og bruk av offentlege velferdsytingar/-tenester, møtet mellom brukar og system og mellom velferdsmottakarar og -ytarar, og ulikskap og fattigdom. Hovudfokus vil variere frå semester til semester. 

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten kan

  • gjere inngåande greie for utvalde temaer, problemstillingar og forskingstradisjonar innafor forskingsområdet velferd, ulikskap og livsløp

Ferdigheiter

Studenten kan

  • utforme, drøfte og analysere sosiologiske problemstillingar innafor forskingsområdet velferd, ulikskap og livsløp
  • skrive ein tekst ut frå fagleg etiske kriterium og korrekte kjeldetilvisingar

Generell kompetanse

Studenten har

  • forståing og respekt for akademisk skrivearbeid og vitskapeleg tenkjemåte
  • forståing av kor viktig det er at ulike faglige synspunkt kjem fram og blir debattert 
  • generelle dugleikar i kritisk tenking og evne til å skilje mellom argument ut i frå kva for teoretiske perspektiv dei er grunna i.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad i sosiologi eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar på masterprogrammet i sosiologi.
Arbeids- og undervisningsformer
Førelesningar og/eller seminar
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Studenten skal levere inn eit refleksjonsnotat på 1000 ord (+/-10% ekskludert framside, innhaldsliste, litteraturliste, tabellar og vedlegg) og gi skriftlege kommentarar på to refleksjonsnotat skrevet av medstudentar (minimum 200 ord). Arbeidskrava vurderast som godkjent/ikkje godkjent og må vere godkjent før studentene kan levere eksamensessay. 

Godkjente obligatoriske arbeidskrav er gyldige i det inneværende og det påfølgjande semesteret.

Vurderingsformer

Essay på 4000 ord (+/-10% ekskludert framside, innhaldsliste, litteraturliste, tabellar og vedlegg). Essayet skrivast om eit sjølv-valt emne. 

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret kan leverast på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala
Karakterskala A-F
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter § 5-5 i Studieforskriften ved UiB.

Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det vert arrangert kontinuasjonseksamen for studentar med gyldig fravær, kan du etter 15. januar melde deg opp sjølv i Studentweb.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 1. juli for haustsemesteret.
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Alle
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Sosiologisk institutt har det administrative ansvaret for emnet.