Latinamerikansk litteratur og kultur I

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gjev kunnskapar om sentrale delar av moderne spanskspråkleg litteratur og kultur, med hovudvekt på tendensar i latinamerikansk og spansk litteratur.

Studentane skal arbeida med eit representativt utval tekstar og filmar som representerar ulike sjangrar og epokar, og utvikla ei analytisk forståing for eigenarten ved tekstane og bildene. Studiet skal gjeva innsyn i sentrale tema og problemstillingar innan latinamerikansk og spansk litteratur og cultur, og studentane skal utvikla evne til å analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten

  • har kunnskap om representative tekstar og film som representerar ulike sjangrar og straumdrag innan moderne spanskamerikansk litteratur.
  • har tileigna seg grunnleggjande tekstanalyse.

Ferdigheiter:

Studenten

  • kan lesa og tolka moderne litterære verk på spansk
  • kan uttrykkja seg skriftleg og munnleg på spansk, både om litteratur- og kulturfaglege emner og meir ålment

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan analysera fagstoff og trekkja eigne slutningar.
  • kan vidareutvikle kunnskap, dugleik og forståing gjennom vidare studium og yrkesliv.

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen/nett
Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på spansk og føreset gode spanskkunnskapar.
Tilrådde forkunnskapar
Spansk innføringskurs eller spanskkunnskapar på språknivå 2 frå vidaregåande skule.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp vert studiepoengutteljinga for SPLA108 redusert med 10 studiepoeng om det vert kombinert med SPLA102, SLAN614 eller med SPLA628.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
Undervisninga går over ein 8-10 vekers periode, med ei digital førelesing og normalt to seminar for veka, så langt ressursane tillet det. Det vert lagt opp til bruk av studentaktive læringsformer, og gjennom semesteret vil det vera stor vekt på eigenaktivitet. Det er venta at studentane førebur seg grundig til timane og gjennomfører etterabeid og oppgåveløysing. Det er eit siktemål å kommentera og analysera pensumtekstane, både litterært, språkleg og kontekstuelt.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er tre obligatoriske oppgåver: to kortare skriftlege arbeid og ein munnleg presentasjon i form av ein tekstkommentar. Desse må utførast innan fristen for desse aktivitetane. Kvar oppgåve blir vurdert til godkjend/ikkje godkjend.

I samsvar med UiB sitt grads- og studiereglement har studentane høve til å få eit nytt forsøk per oppgåve, om ei eller fleire av dei ikkje vart godkjende ved fyrste innlevering. Alle oppgåvene må vera godkjende før ein kan gå opp til endeleg vurdering i emnet.

Godkjenninga av obligatoriske arbeidskrav er gyldig i undervisningssemesteret og semesteret etter.

Vurderingsformer
Vurderinga skjer på grunnlag av ein munnleg eksamen. På den munnlege eksamenen skal studenten halda ein presentasjon på 10-12 minuttar over eit tema som vert gjeve av faglærar ei veke før eksamen. I etterkant av presentasjonen vil studenten bli eksaminert i eit anna emne frå pensum. Karakteren vert sett på grunnlag av både presentasjonen og samtalen i etterkant. Eksamensspråket er spansk.
Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum (om lag 400 sider) er sett saman av eit utval litterære tekstar (romanar, drama, noveller og dikt), i hovudsak henta frå spanskamerikansk samtidslitteratur. I tillegg kjem eit litteraturhistorisk referanseverk eller litteraturhistorisk oversyn henta frå antologi. Pensumutvalet tek sikte på nokolunde lik fordeling mellom kvinnelege og mannlege forfattarar.

Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og 01.12. for vårsemesteret.

Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for spansk språk og latinamerikastudium.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.