Introduksjon til Data Science med R

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Dette kurset er en introduksjon til data science og programpakken R. Kurset starter med å forklare hvordan data kan importerest fra forskjellige kilder til R, og presenterer forskjellige metoder i R som gjør det mulig å strukturere og transformere data. Videre er det fokus på å visualisere/fremstille data grafisk ved hjelp av ulike R-pakker. Grunnleggnde modelleringsteknikker i statistikk/data science vil også bli introdusert, men uten å gå inn på den underliggende matematiske teorien. Til slutt blir etiske aspekter ved databehandling behandlet.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte definert i kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
Studenten har kunnskap om

  • ulike datakilder
  • statistikkprogrammet R

Ferdigheter
Studenten skal kunne

  • importere data til R og klargjøre data for videre grafisk og statistisk analyse
  • transformere og visualisere data ved bruk av R
  • administrere data og kunne reprodusere resultater
  • identifisere potensielle etiske problemer relatert til databehandling

Generell kompetanse
Studenten skal

  • forstå grunnprinsippene for eksplorativ dataanalyse, herunder utforske og visualisere data fra forskjellige kilder

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Haust. Siste gong hausten 2023.

Emnet har eit avgrensa tall på plassar og inngår i undervisningsopptaket.

Frist for å melde seg til undervising i emnet er torsdag i veke 33. Du får svar på om du har fått plass på emnet på Studentweb seinast tysdag i veke 34.

Tidspunkt for første forelesing finn du i timeplanen på nettsida til emnet eller på Mitt UiB. Det er obligatorisk oppmøte på første førelesing og første gruppe.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Overlapper 5 Studiepoeng med INF161.
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Arbeids- og undervisningsformer
2 timer forelesning og 4 timer gruppe/datalab per uke.
Obligatorisk undervisningsaktivitet
To obligatoriske innleveringar. Obligatoriske aktivitetar er berre gyldig i undervisningssemesteret.
Vurderingsformer
Mappevurdering. To obligatoriske innleveringar som kvar tel 50 % av karakteren.
Karakterskala
Bestått/Ikkje bestått
Vurderingssemester
Vurdering kun i undervisningssemesteret.
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.