Generaliserte lineære modellar

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Generaliserte lineære modeller (GLM) brukes som grunnlag for regresjonsanalyse av data som følger fordelinger i en eksponentiell familie. Viktige eksempler er binomisk fordeling, Poisson-fordeling og gammafordeling. Dette emnet gir en innføring i statistisk analyse av data av denne typen. Først behandles den felles teoretiske bakgrunnen for modellene og deretter generelle metoder for estimering og hypotesetesting, tilpasset numerisk behandling i statistisk programvare. Et viktig spesialtilfelle er data som følger normalfordelinger, der det er mulig å gi grundigere beskrivelse av de aktuelle statistiske metodene. Emnet omfatter også en oversikt over denne teorien og gir dermed en generell innføring i modeller for lineær regresjonsanalyse og variansanalyse.

Læringsutbyte

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • Identifisere sannsynlighetsfordelinger tilhørende en eksponentiell familie og tilpasse en beskrivelse som en generalisert lineær modell.
  • Presentere den generelle teorien for eksponentielle familier av fordelinger.
  • Beskrive numeriske prosedyrer for estimering i generaliserte lineære modeller.
  • Gjenkjenne lineærnormale modeller og anvende generelle testmetoder på disse modellene.
  • Forklare bevisene av viktige setninger i sannsynlighetsteorien som utnyttes i testprosedyrer i lineærnormale modeller og i generaliserte lineære modeller.
  • Analysere datasett som følger Poissonfordelinger eller binomiske fordelinger.
  • Estimere parametre og teste hypoteser i generaliserte lineære modeller ved hjelp av statistisk programvare.

Undervisningssemester

Annankvar haust, odde årstal.

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Krav til studierett
For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet, samt at du oppfyller ev opptakskrav
Obligatorisk undervisningsaktivitet
Godkjende øvingar. (Gyldig i to semester: inneverande + semesteret etter)
Vurderingsformer
Munnleg eksamen.
Karakterskala
Ved sensur av emnet vert karakterskalaen A-F nytta.
Vurderingssemester
Det er ordinær eksamen kvart semester
Emneevaluering
Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.