Masteremne i tysk språkvitskap

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

TSAK319 tek for seg eit avgrensa område innanfor moderne tysk språkvitskap inkludert tysk fagdidaktikk, der både empiriske, teoretiske og metodiske spørsmål vil bli behandla, gjerne i eit kontrastivt perspektiv. Gjennom arbeidet med det utvalte temaet skal studentene dessutan bli fortruleg med empirisk/korpusbasert arbeid, f.eks.

gjennom bruk av elektroniske korpora. Studentane vil få høve til å fordjupe seg i eit sjølvvalt område innanfor emnet gjennom arbeidet med semesteroppgåva.

TSAK319 er tilrådd for alle studentar som vil skrive masteroppgåve i språk.

Læringsutbyte

Kunnskapar

Kandidaten

- har inngåande teoretisk og empirisk kunnskap om eit avgrensa fagleg tema innanfor moderne tysk språkvitskap

- har inngåande kunnskap om metodane på fagområdet

- har kunnskap om kontrastivt viktige forskjellar mellom tysk og norsk på det utvalte området

Ferdigheiter

Kandidaten

- kan anvende og reflektere sjølvstendig over teoretiske og metodiske tilnærmingar innanfor eit avgrensa vitskapeleg område

- kan presentere, analysere og samanlikne ulike framstillingar, teoriar og metoder innanfor fagområdet.

- kan bruke eit presist språkvitskapleg omgrepsapparat på tysk

- kan finne fram til relevante kjelder og bibliografiar og bruke desse kritisk til å strukturere og formulere faglege resonnement på tysk innanfor fagområdet

- kan reflektere over (dvs. presentere, diskutere, analysere) kontrastivt viktige forskjellar mellom norsk og tysk innanfor fagområdet

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan planlegge og gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa forskings- eller utviklingsprosjekt under rettleiing på tysk

- kan bruke eit vitskapleg omgrepsapparat i behandlinga av eit komplekst tema

- kan presentere og forholde seg til faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar innanfor moderne tysk språkvitskap i eit adekvat fagspråk, både munnleg og skriftleg

- kan bruke sine kunnskapar og ferdigheiter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgåver og prosjekt

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Haust (oppstart hausten 2013)

Undervisningsstad

Bergen.

Når NTNU har emneansvar blir det nett undervisning frå NTNU.

Krav til forkunnskapar
Bachelorgrad med spesialisering i tysk på minst 80 studiepoeng eller tilsvarande.
Tilrådde forkunnskapar
Fordjuping i tysk (2000-nivået ved NTNU, 200-nivået ved UiB)
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i tysk ved UiB/NTNU.
Arbeids- og undervisningsformer

Førelesingar, seminar og øvingar.
Når NTNU har emnenansvar blir undervisninga nettbasert frå NTNU.

Det er òg ein føresetnad at studentane er førebudde til undervisninga og at dei deltek aktivt og regelmessig i den.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

- Eitt kort skriftleg samandrag på ca. 600 ord av utdrag frå pensum.

- Eitt godkjent skriftleg arbeid på ca. 2.000 ord. Arbeidet skal skrivast på tysk.

- For å kunne gå opp til eksamen, blir det kravd deltaking i minst halvparten førelesingane.

Vurderingsformer
Ei skriftleg oppgåve med to vekers innleveringsfrist, med eit omfang på ca. 4.000 ord, ikkje medrekna innhaldsliste, oppgåveformulering og litteraturliste. Eksamensoppgåva skal skrivast på tysk.
Karakterskala
Ved sensur av emnet nyttar ein karakterskalaen A-F der F er stryk.
Vurderingssemester
Haust. Der er òg vurdering tidleg i vårsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste
Det blir opplyst om pensum i samband med undervisninga. Fellespensum er på om lag 250 sider, og i tillegg er det om lag 100-150 sider sjølvvalt pensum, som skal godkjennast av faglærar.
Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med kvalitetssikringssystema ved dei to universiteta.