Tysk språk og tekstkunnskap

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

I dette emnet skal studentane lære grunnleggjande tysk akademisk lesing og skriving. Eit overordna mål er å setje studentane i stand til å forstå og skrive akademiske tekstar på tysk.

Kurset skal styrke studentane si evne til å

 • samanfatte og skildre tekstar
 • bruke strategiar for å finne fram til formuleringar og tekststruktureringsmiddel til bruk i eigen tekstproduksjon
 • utforme avsnitt og tekstar med struktur og samanheng ved hjelp av tekststrukturerande middel
 • bruke lese- og skrivestrategiar for å forstå, analysere og drøfte tekstar av ulike sjangrar og argumentere til støtte for eit synspunkt
 • bruke og referere til kjelder
 • halde innlegg og svare på spørsmål

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten

 • har grunnleggjande kunnskap om skriftleg og munnleg kommunikasjon i ei akademisk ramme, dvs. beherskar språklege handlingar som å samanfatte, beskrive, analysere, fortolke, diskutere, drøfte og konkludere
 • har kunnskap om ulike lese- og skrivestrategiar som passar til ulike sjangrar
 • har kunnskap om ulike skjønnlitterære sjangrar og sakprosasjangrar og tyske fagomgrep som er relevante for å arbeide med desse

Ferdigheiter:

Studenten

 • kan uttrykkje seg godt akademisk på tysk både munnleg og skriftleg
 • kan bruke sentrale lese- og skrivestrategiar på ulike sjangrar
 • beherskar grunnleggjande munnlege presentasjonsteknikkar
 • kan arbeide sjølvstendig med utgangspunkt i tydelege problemstillingar
 • kan arbeide sjølvstendig med ulike sjangrar og delar av ein tekst

Grunnkompetanse:

Studenten:

 • har eit godt grunnlag for å utvida eigen praktisk kompetanse i tysk språk
 • er godt førebudd på å halde fram tyskstudiet på 100-nivå

Fulltid/deltid

Ikkje relevant

Studiepoeng, omfang

10

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen.

I perioden mellom undervisningsslutt og eksamen blir det tilbod om eit frivillig opphald i Kiel i tre veker.

Dette emnet finst òg som nettemne (TYS627) med eige opptak.

Krav til forkunnskapar
Ingen formelle krav, men all undervisninga skjer på tysk og føreset gode tyskkunnskapar.
Tilrådde forkunnskapar
Det blir tilrådd at studentane har kunnskapar og dugleik i tysk som svarer til nivå II frå vidaregåande skule eller tilsvarande.
Studiepoengsreduksjon
På grunn av fagleg overlapp blir studiepoenguttellinga for TYS107 redusert med 10 studiepoeng om det blir kombinert med TYS627.
Krav til studierett
Emnet er ope for alle med studierett ved Universitetet i Bergen.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisningstilbodet omfattar forelesingar som føreset aktiv deltaking frå studentane, og ei øvingsgruppe.

 • Ein dobbeltime forelesing og ein dobbeltime øvingsgruppe. Avhengig av ressurssituasjonen på faget kan øvingsgruppa utgå eller timetalet bli redusert. Studentane får tilbod om å levere inn frivillige øvingsoppgåver.
 • Ein førebuingspakke per veke for sjølvstudium
 • 12 veker
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det er oppmøteplikt til 75 % av forelesingane.

I løpet av semesteret skal kvar student skrive tre rettleidde tekstar (kvar på ca 2000 ord). To av tekstane skal vere innanfor litteratur/kultur, ein innanfor språk. To av desse tre tekstane skal inngå i ei mappe som er grunnlag for vurdering.

Oppmøteplikta og dei tre rettleidde tekstane er gyldige i to semester etter undervisningssemesteret.

Vurderingsformer

Mappe med to tekstar (kvar på ca. 2000 ord). Studenten vel sjølv kva for to av dei tre tekstane under obligatorisk undervisningsaktivitet hen ønskjer å ha med i mappa.

Innleveringsfristen for tekstane blir annonsert i starten av semesteret.

Det er ikkje mogleg å levere mappe i undervisningsfritt semester, men ein kan levere mappa neste undervisningssemester/vårsemester.

Har mappa vore levert før, må tekstane omarbeidast.

Karakterskala
Det vert nytta gradert karakterskala frå A til F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår
Litteraturliste
Pensum er eit kompendium med tekstar i og om ulike sjangrar som skal vere grunnlag for utviklinga av lese- og skrivedugleiken til studentane. Det omfattar òg oversyn (lister) over ord og uttrykk som er viktige for å strukturere og skape samanheng i tekstar.
Emneevaluering
Emneevalueringar vert gjennomførte i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Ikkje relevant
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for tysk
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.