Moderne tysk språk og litteratur

Masteremne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

TYS311 er ei innføring i utvalte emne frå språk- og litteraturvitskap som er knytte til analyse av og arbeid med moderne litterære verk og kulturorienterte tekstar, dvs. tekstar frå det 20. og 21 hundreåret.

Læringsutbyte

Kunnskap:

Studenten

har god kunnskap om moderne tyskspråklege forfattarar

har god kunnskap om fagterminologien og omgrepa som trengs for å skildre kjenneteikna til moderne tyskspråklege tekstar

Dugleik:

Studenten

kan skildre kva som skil moderne tekstar frå «eldre» tekstar språkleg, stilistisk og innhaldsmessig og analysere dei

har inngåande kunnskap om utvalte emne i tysk språk- og litteraturvitskap

har god kjennskap til den sentrale fagterminologien i desse emna

kan diskutere og formidle sentrale problemstillingar innan dei emna som blir handsama, både munnleg og skriftleg

Kompetanse:

Studenten

er i stand til på eiga hand å oppdatere og utvide kunnskapane sine om moderne tysk språk og tyskspråkleg litteratur

er skriveteknisk førebudd på å ta til på skrivinga av masteroppgåva

Studiepoeng, omfang

15

Studienivå (studiesyklus)

Master

Undervisningssemester

Vår

Undervisningsstad

Bergen
Krav til forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
Ingen
Krav til studierett
Emnet er ope for studentar med studierett på masterprogrammet i tysk ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer

Undervisninga blir gitt som forelesningar/seminar der ein går ut frå at studentane deltek aktivt.

  • 2 dobbeltimar
  • 9 veker (til saman 9 dobbeltimar litteraturvitskap og 9 dobbeltimar språkvitskap)

Om det melder seg få studentar til eit emne, kan undervisningsforma bli tilpassa studenttalet. Studentane vil i så fall bli informerte om det alternative undervisningsopplegget ved semesterstart og før semesterregistreringsfristen 1. februar/1. september.

Obligatorisk undervisningsaktivitet

Det skal skrivast fire kortare (ca. 300-500 ord kvar) øvingsoppgåver (to i litteratur og to i språk) og haldast to munnlege presentasjonar i tilknyting til undervisninga (ein i litteratur og ein i språk).

Arbeidskrava må vere godkjende av faglærar før ein kan gå opp til eksamen i emnet.

Arbeidskrava er gyldige i undervisningessemesteret og det følgjande semesteret.

Vurderingsformer

Vurdering skjer på grunnlag av ein heimeeksamen og ein munnleg eksamen (ca. 30 min). Heimeeksamen skal skrivast på ei veke og vere på om lag 4000 ord, ikkje medrekna innhaldsoversyn, oppgåveformulering og litteraturliste.

På heimeeksamenen vel ein mellom ei litteraturvitskapleg og ei språkvitskapleg problemstilling med høve til ei rettleiing.

Den munnlege eksamenen skal vere ein presentasjon av eit sjølvvalt pensumrelatert emne frå den disiplinen ein har valt bort på heimeeksamen, og det kan òg stillast spørsmål til heimeeksamen og pensum.

Ved utrekninga av den endelege karakteren tel heimeeksamen 50% og den munnlege eksamenen 50%.

Karakterskala
Ved sensur nyttar ein karakterskalaen A-F, der F er stryk.
Vurderingssemester
Vår. Der er òg vurdering tidleg i haustsemesteret for studentar med gyldig godkjenning av obligatoriske arbeidskrav.
Litteraturliste

Pensum består av

a) utvalte emne frå språk- og litteraturvitskap (til dømes utvalte grammatiske tema av generell karakter, emne frå tekst- og varietetslingvistikk, kontrastiv analyse, genrelære, tekstinterpretasjon/-analyse) på til saman ca. 250-300 sider og

b) litterære verk og kulturorienterte tekstar (til dømes essays, kulturreportasjar, film o.l.) med eit omfang på inntil 500 sider.

Emneevaluering
Undervisninga blir evaluert i tråd med UiB sitt kvalitetssikringssystem.
Hjelpemiddel til eksamen
Programansvarleg
Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Emneansvarleg
Programstyret for tysk.
Administrativt ansvarleg
Det humanistiske fakultet ved Institutt for framandspråk har det administrative ansvaret for emnet og studieprogrammet.