Grunnkunnskap om Kunstig Intelligens

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over kunstig intelligens (KI) - historie, definisjoner, tilnærminger, aktuelle samtidsutfordringer, og sentrale begreper (som agenter, oppførsel, rasjonalitet og autonomi).

Emnet gir en bred introduksjon til KI. Vi ser på noen viktige forslag til definisjoner av KI, og hvordan disse gjenspeiler utviklingen i feltet. Som en del av denne utviklingen tar vi for oss hovedstrømningene i KI-forskningen.

Emnet tar også for seg sentrale begreper som brukes for a diskutere KI-systemer. Disse begrepene benyttes når vi skal diskutere KI-systemer både i tekniske og mindre tekniske sammenhenger. De vil også være nyttige når vi ser på de gjeldende mulighetene for og utfordringene med å utvikle og anvende KI.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:
  • Kunnskap Studenten skal kjenne til den historiske utviklingen av kunstig intelligens (KI) og kjenne til oppgaver som har blitt løst, kan bli løst, og kanskje aldri blir løst ved hjelp av KI.Studenten skal kjenne til de viktigste definisjonene av kunstig intelligens, og hvordan vi forstår begrepet nå.
  • Ferdigheter Studenten skal kunne benytte begreper som «kunstig intelligens», «autonomi», «rasjonalitet», og «oppførsel» om KI-systemer på en måte som står i tråd med moderne oppfatning.
  • Generell kompetanse Studenten skal kunne reflektere omkring hva KI er, både praktisk og teoretisk, og hvordan og på hvilke områder KI kan benyttes for å løse problemer på et overordnet nivå.

Studiepoeng, omfang

2,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Grunnleggjande nivå

Undervisningssemester

Vår og haust

Undervisningsstad

UiB
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
2,5 studiepoengreduksjon i kombinasjon med AIKI100, INFO180. DIGI114 kan ikkje gi fritak for desse emna. Vi tilrår studentar på studieprogram som tar eitt eller fleire av desse emna til IKKJE å ta DIGI114, då dei vil få poengreduksjon.
Krav til studierett
Ope for studentar med studierett ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar (5-7) og oppgåveløysing.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske oppgåver (3-5). Oppgåvene må gjerast i undervisingssemesteret.

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i eit semester etter godkjenning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen 2 timar

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret
Emneevaluering
Emnet blir evaluert av studentar og faglærar minst kvart 3. år.
Programansvarleg
Institutt for informasjons- og medievitskap
Administrativt ansvarleg
studieveileder.ifi@uib.no