Metodar i kunstig intelligens

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gjev teoretisk og praktisk grunnlag for fleire under-displinar i kunstig intelligens. Kurset omhandlar teknikkar og algoritmar for effektiv resonnering med ulike formar for kunnskap. Hovudtema vil vere søk i tilstandsrom, representasjon og inferens med kunnskap og maskinlæring.

Læringsutbyte

Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte:

Kunnskap

Studenten har

 • teoretisk kunnskap om kunstig intelligens-algoritmar og metodar bruk for problemløysing i intelligente datasystem.
 • god forståing for koplingar mellom utbreidde under-disiplinar i kunstig intelligens, som eit godt fundament for vidare studiar innan kunstig intelligent.

Ferdigheiter

Studenten

 • kan bruke kunstig intelligens-metodar i moderne programvare.

Studiepoeng, omfang

10 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor 

Undervisningssemester

Haust
Krav til forkunnskapar
 • Programmering: Anten INFO135, INF101, INF102, INFO132+AIKI110, INFO233, INFO283, eller tilsvarande.
 • Logikk: Anten INFO104, MNF130, INFO102, LOG110+LOG111, eller tilsvarande.
 • Studiepoengsreduksjon
 • DIGI114 (2,5 sp)
 • DIGI614 (2,5 sp)
 • Krav til studierett
  Emnet er ope for studentar med studierett på UiB.
  Arbeids- og undervisningsformer
  Førelesingar, labøvingar, oppgåveløysing, programmeringsøvingar, normalt 2 timar førelesing og 2 timar datalab i 14 veker.
  Obligatorisk undervisningsaktivitet

  Obligatoriske innleveringar, som må gjerast og godkjennast i undervisningssemesteret.

  Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i to semester etter godkjenninga.

  Vurderingsformer

  Skuleeksamen, 2 timar

  Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

  Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

  Karakterskala
  Karaktersett med bokstavkarakterar (A-F).
  Vurderingssemester

  Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

  Det arrangeres kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær etter UiBs studieforskrift § 5-5.

  Dersom det arrangeres kontinuasjonseksamen, er dette tilgjengelig for studenter med følgende resultat/fravær:

  • Legeattest/gyldig fravær
  • Avbrudd under eksamen
  • Stryk/ikke bestått

  Dersom du har rett til å ta kontinuasjonseksamen og det blir arrangert kontinuasjonseksamen for studenter med gyldig fravær, kan du etter 15. januar/1. august melde deg opp selv i studentweb.

  Litteraturliste
  Litteraturlista vil vere klar innan 01.07. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret.
  Emneevaluering
  Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
  Programansvarleg
  Programrådet for informasjonsvitskap
  Administrativt ansvarleg
  Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitskap har det administrative ansvaret for emnet.