Språkteknologi

Lågaregradsemne

Emnebeskrivelse

Mål og innhald

Emnet gir en oversikt over moderne språkteknologi:   

  • hvordan proseserer datamaskiner naturlig språk,
  • hva klarer datamaskiner å gjøre av automatiske analyser,
  • hvordan modellerer vi betydningen til en setning, og ikke minst
  • hvordan skal vi forstå moderne kunstig intelligente systemer som "snakker" norsk.

Emnet gir studenten grunnbegrepene vi bruker for å diskutere datamaskiners behandling av naturlig språk ("menneskespråk"). Vi lærer også grunnleggende om samlinger av språkdata (korpora) som er viktig både i vitenskaplige anvendelser av språkteknologi for å studere sosiale fenomener, men som også er teknologisk viktig når moderne maskinlæringsalgoritmer skal "lære å snakke".

  • Hvilke språklige problemer kan vi overlate til datamaskinen? Kan vi stole på datamaskinens konklusjon om en omtalt persons kjønn, f. eks.?
  • Hva slags språklige ressurser finnes som kan trene de mest moderne og svært data-sultne maskinlæringsalgoritmene? Hvordan vil kvaliteten av disse språkdataene påvirke kvaliteten til moderne språkmodeller?

Læringsutbyte

Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter, og generell kompetanse:

Kunnskap

  • Studenten skal kjenne til den historiske utviklingen av språkteknologi og kjenne til oppgaver innen fagfeltet, samt vanskelighetsgraden av disse.
  • Studenten skal kjenne til de viktigste definisjonene innen språkteknologi, og hvordan menneskespråk kan bli representert og prosessert ved hjelp av datamaskiner.

Ferdigheter

  • Studenten skal kunne benytte begreper som «språkteknologi», «maskinlæring», «kunstig intelligens», «språkmodeller» på en måte som står i tråd med riktig og moderne oppfatning.

Generell kompetanse

  • Studenten skal kunne reflektere omkring hva språkteknologi er, både praktisk og teoretisk, og hvordan og på hvilke områder teknologier utviklet for språk kan benyttes for å løse problemer på et overordnet nivå.

Studiepoeng, omfang

2,5 studiepoeng

Studienivå (studiesyklus)

Bachelor

Undervisningssemester

Vår, Haust

Undervisningsstad

UiB
Krav til forkunnskapar
Ingen
Tilrådde forkunnskapar
Ingen
Studiepoengsreduksjon
2,5 studiepoengreduksjon i kombinasjon med AIKI100, INFO180. DIGI117 kan ikkje gi fritak for desse emna. Vi tilrår studentar på studieprogram som tar eitt eller fleire av desse emna til IKKJE å ta DIGI117, då dei vil få poengreduksjon.
Krav til studierett
Ope for studentar med studierett ved UiB.
Arbeids- og undervisningsformer
Forelesingar (5-7) og oppgåveløysing.
Obligatorisk undervisningsaktivitet

Obligatoriske oppgåver (3-5). Oppgåvene må gjerast i undervisingssemesteret.

Godkjende obligatoriske undervisingsaktivitetar er gyldige i eit semester etter godkjenning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen 2 timar

Eksamensoppgåva vil bli gitt på undervisningsspråket i emnet.

Eksamenssvaret skal leverast på same språk som eksamensoppgåva.

Karakterskala
Bestått/ikkje bestått
Vurderingssemester

Eksamen vert tilbydd i undervisningssemesteret.

I dette emnet tilbys ordinær eksamen i begge semestre.

Studenter som oppfyller kravet til kontinuasjonseksamen (ihht. UiB-forskriften § 5-6) henvises til neste ordinære eksamen.

Litteraturliste
Litteraturlista vil vere klar innan 01.07 for haustsemesteret og 01.12 for vårsemesteret. 
Emneevaluering
Alle emne blir evaluert i tråd med UiBs kvalitetssystem for utdanning.
Hjelpemiddel til eksamen
Ingen
Programansvarleg
Programrådet har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der.
Administrativt ansvarleg
Det samfunnsvitskaplege fakultet ved Institutt for informasjons- og medievitenskap har det administrative ansvaret for emnet.